Hoppa över navigering
 • § 137

  Upprop och val av justerare

 • § 138

  Fastställande av föredragningslista

 • Ordförandeberedning har ägt rum 21 augusti 2018 kl 13.15 - 15.20 i närvaro av Ordförande EwaMarja Andersson (M), Therése Hammarberg (M),
  Lars Öberg (S) och Maritha Johansson (V).

 • Lena Hörnell, Avdelningschef Utredningsavdelningen

  Redovisar förslag till förändring på Försörjningsstödsenheterna i form av digitalisering.

  Redovisar svar på fråga huruvida kostnader ökat med anledning av etableringen.

   

  Eva Westman, Avdelningschef Resursavdelningen

  Ger en information gällande natteamet som arbetar gentemot våra boenden för vuxna.

  Sommaren har fungerat förhållandevis bra. Öppenvården har haft stor arbetsbelastning, på barn och ungdomssidan har inte alla uppdrag kunnat fördelas ut.

   

  Marie Halilovic', Avdelningschef Avdelningen för Ensamkommande barn

  Inget att rapportera från avdelningen utöver det som behandlas i nämnden idag avseende kostnadsreduceringarna.

   

  Lars Lodin, Avdelningschef Stöd- och förebyggandeavdelningen

  Sommaren har fungerat bra.

  Markus Strömbergsson, chef för Fältgruppen och BIG, ger en information kring hur sommaren har varit i Gävles olika stadsdelar samt situationen i Sätra.

   

   

 • Socialnämndens delårsbokslut indikerar ett kraftigt underskott i ekonomin för år 2018 och framåt. Åtgärder behöver därför vidtas för att minimera det prognostiserade underskottet. Kommunstyrelsen har efter delårsbokslutet beslutat om förstärkning av Socialnämndens budget, trots detta bedömer förvaltningen att kostnadsreducerande åtgärder (alternativt ökade intäkter) behöver vidtas motsvarande ca 30 mnkr.

  Åtgärderna kan dels vara sådana som förvaltningen beslutar om, dels sådana som bör beslutas av Socialnämnden när de är verksamhetsförändrande eller av principiell karaktär. Muntlig dialog har förts mellan nämnden och förvaltningsledningen om möjliga åtgärder. Förvaltningschefen lägger bland annat utifrån denna dialog förslag till åtgärder som bör beslutas av nämnden. Dessutom redovisas beslut som fattats av förvaltningschefen om förändringar av
  verkställighetskaraktär som ska genomföras. Ärendet har även beretts i förvaltningens ledningsgrupp.

 • Förvaltningens ekonomiska rapportering till Socialnämnden för 2018 består av en skriftlig månadsrapport, med utgångspunkt från resultatet för perioden och med bedömningar i ett helårsperspektiv, samt en statistikbilaga. I delårsrapport till kommunledningen (per 30/4 och 31/8) lämnas helårsprognos, målanalys, samt ytterligare statistik och uppföljningsdata rörande ekonomi, personal och verksamhet. Kommunledningskontoret begär även in en månadsrapport från förvaltningarna, innehållande resultat för perioden samt helårsprognos med kommentarer, förutom för januari, maj och juli månad.

  Resultatet för perioden januari-juli är - 22,4 mnkr. Större avvikelser mot budget för perioden är (mnkr): Externa placeringar, vuxna (- 2,9), Externa placeringar, barn o ungdom (- 2,9), Försörjningsstöd (- 9,0), Ensamkommande barn (- 1,7), förvaltningscentrala externa intäkter för bl.a. återsökning av moms (- 3,0) samt generella sparkrav som inte beräknas uppnås (- 3,0).

  Nämnda större budgetavvikelser för perioden är i stort liknande som vid delår 1, per 180430. Årsprognosen är i nuläget oförändrad jämfört med delår 1, med hänsyn tagen till beslut av KF före sommaren om utökat kommunbidrag till Socialnämnden med 30 mnkr (tidigare årsprognos - 65 mnkr + 30 mnkr = - 35 mnkr).

  Tendenser till försämrad årsprognos finns för bl.a. externa placeringar, vuxna (ökat antal LVM-ärenden) och verksamhetsområdet ensam-kommande barn (med anledning av färre barn och minskade externa intäkter, samt avvecklingstid för befintliga verksamheter och kostnader). Fördjupade analyser och förnyad årsprognos görs vid delår 2, per 180831.

  Nämnda verksamheter och kostnader följs upp särskilt i samband med den fortsatta kontinuerliga ekonomiska uppföljningen under året.

 • § 143

  Rapportering av ej verkställda beslut 2018

 • Mats Collin, Förvaltningschef, Avdelningschefer och Ulf Häggberg, Ekonomichef, har träffat Haninge kommun, Karlstad  kommun och Sundsvalls kommun för att göra en genomlysning av problematik som finns inom respektive kommuner. De fann att de hade många gemensamma beröringspunkter.

  Gävle kommun är en av kommunerna som fått riktade medel för att arbeta med integration under perioden 2018-2027. Gävle kommun kommer att ansöka om medel för detta.

  Redovisning av nöjd kundindexresultat avseende Tillståndsenheten. Det har skett en ökning jämfört med tidigare år.

  Kvalitetsdagen 23 oktober. Sista anmälningsdag är 5 oktober.

   

 • Ingen rapport finns att ge.

 • § 154

  Redovisning av delegationsbeslut

 • § 155

  Anmälningsärenden

 • § 156

  Domar

 • "Trygghetsdag 2018", webbsändning 27 september 2018 kl 10.00 - 16.00.

  "Kvalitetsdag 2018", 23 oktober 2018.

   

 • Lars Öberg: Har fundering kring HVB som ej är upphandlade och som ej anses uppfylla kraven enligt oss men där klient ändå placerats. Hur får vi till en rutin för att undvika att detta sker? Förvaltningschef Mats Collin meddelar att förvaltningen kommer att se över detta.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.