Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •  

   

 •   3

  Fastställande av föredragningslista

 • Ordförandeberedning har ägt rum 22 augusti 2017 kl 13.15–15.20 i närvaro av Ordförande EwaMarja Andersson (M), vice Ordförande Karin Hedberg (C) samt ledamöterna, Kristina Eriksson (KD), Lars Öberg (S) och Maritha Johansson (V).

 • 1. Martin Clarstedt och Markus Svensson, Rättvik kommun samt Göran Herdin,
  Enhetschef Tillståndsenheten och Lars Lodin, Avdelningschef Stöd- och
  förebyggandeavdelningen ger en information om ”Rättviksmodellen” – tillstånd för alkoholservering.

  2. Redovisning av verksamhetsresultat: Kjell Gunnarsson, Kommunledningskontoret

 •   6

  Rapport från avdelningarna

 • Förvaltningens ekonomiska rapportering till Socialnämnden för 2017 består av en månadsrapport med utgångspunkt från resultatet för perioden och kommentarer kring aktuellt ekonomiskt läge. I samband med delårsrapport till kommunledningen (per 30/4 och 31/8) lämnas även helårsprognos, målanalys, samt ytterligare statistik och uppföljningsdata rörande ekonomi, personal och verksamhet. Kommunledningskontoret begär även in en månadsrapport från förvaltningarna, innehållande resultat för perioden samt helårsprognos med kommentarer, förutom för januari, juni och juli månad.

  Redovisat resultat för perioden är – 22,7 mnkr. Större negativa budgetavvikelser för perioden finns främst avseende externa placeringar av barn och ungdom (- 14,1 mnkr), externa placeringar av vuxna (- 4,4 mnkr), extern öppenvård (- 1,9 mnkr) och försörjningsstöd (- 4,7 mnkr). Positiva budgetavvikelser finns för externa intäkter (statsbidrag) och personalkostnader.

 •   18

  Rapport av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, andra kvartalet 2017, dnr 17SON88

 • Kommunfullmäktige har efter behandling av en motion i rubricerat ämne beslutat att kommunal hyresgaranti ska införas i Gävle kommun. Syftet med sådan garanti är att ge stöd till hushåll som ha ekonomisk förmåga att klara kostnaderna för ett eget boende men som trots detta har svårighet att etablera sig på bostadsmarknaden och få en hyresrätt med besittningsskydd. Hyresgarantin innebär att kommunen efter en prövning kan gå in som borgenär och garantera att hyresvärden under vissa villkor kan få betalt för obetalda hyror i händelse av att en hyresgäst inte längre kan betala.

  Bilagor

 • Socialnämnden har, 2016-12-07 § 204, vid beslut om bemyndiganden för år 2017, tilldelat Förvaltningschef Mats Collin och Ekonomi- och planeringschef Ulf Häggberg, var för sig, dels övergripande attesträtt inom nämndens ansvarsområde och dels rätt att teckna firma för Socialtjänst Gävle. Avdelningschef Lars Lodin har beviljats motsvarande bemyndigande för år 2017 då han tjänstgör som förvaltningschef.

  Förvaltningschefen har beslutat om tjänstgörande förvaltningschef under sin sommarsemester 2017 (v 26 och 28-32). Tjänstgörande förvaltningschef under sommarperioden föreslås vid behov dels svara för övergripande beslutsattest inom nämndens ansvarsområde och dels teckna firma för Socialtjänst Gävle under den tidsperiod respektive förordnande omfattar.

  Tf Förvaltningschef kommer att vara Avdelningschef Eva Westman (v 26), Avdelningschef Lars Lodin (v 28-29), Ekonomi- och planeringschef Ulf Häggberg (v 30-31) och Avdelningschef Lena Hörnell (v 32).

  Ekonom Ann Persson har vid ovan angivna beslut om bemyndiganden för år 2017 beviljats förvaltningsövergripande behörighets- respektive mottagningsattest. Ann Persson gick i pension 2017-03-31 och beviljat bemyndigande kan då avslutas.

  Ekonomiadministratör Peter Johansson är ny på Socialtjänst Gävle, Ekonomienheten från och med 2017-04-14 och föreslås få motsvarande bemyndigande.

 • Nedanstående ändringar föreslås i 2017 års Besluts- och delegationsförteckning:

   

  Punkten                                                                                          Beslutsrätt

  6.9 Beslut om bistånd boende Stallgatan                                       Chef Vuxenenhet

  Bilagor

 • Socialnämnden har att utse en särskild ledamot att tjänstgöra som Ordförande under perioden
  2017-09-26 – 2017-09-29, vid Ordförandes och vice Ordförandes frånvaro.

 •   23

  Översyn av samverkansavtal med föreningar

 • - Socialnämndens mål 2018/Mats Collin

  - Förslag till riktlinjer gällande alkoholservering/Mats Collin

  - Digitala handlingar till Socialnämnden/Nämndsekreterare

  - Rapport från Förvaltningschef/Mats Collin

  - Rapport från förtroendeuppdrag

  - Delegationsbeslut perioden 1 maj - 31 juli 2017

  - Anmälningsärenden

  - Domar

  - Kurser/Konferenser

  - Övriga frågor

   

 • § 116

  Upprop

 •  

   

 • § 122

  Kontraktering av jourhem: Hoel, Fröjd, Fahlberg och Johnsen

 • § 123

  Faderskapsärende: Sheikh, Muhsin 170225-6718

 • § 124

  Faderskapsärende: Sheikh, Muad 170225-0299

 • § 125

  Faderskapsärende: Staroletov, Ofir 131220-8968

 • § 126

  Särskild förordnad vårdnadshavare: Bakir, Raed 020622-1236

 • § 127

  Faderskapsärende: Ejdersten, Alexandra 170531-0462

 • § 128

  Faderskapsärende: Ejdersten, Benjamin 170531-1296

 • § 129

  Faderskapsärende: Kämmerling, Siri 170316-4226

 • § 130

  Kontraktering av jourhem: Hägglund, Ingemar och Christina

 • § 131

  Yttrande till Tingsrätten: Glasell, Jan-Mikael 880816-6972

 • Förvaltningens ekonomiska rapportering till Socialnämnden för 2017 består av en månadsrapport med utgångspunkt från resultatet för perioden och kommentarer kring aktuellt ekonomiskt läge. I samband med delårsrapport till kommunledningen (per 30/4 och 31/8) lämnas även helårsprognos, målanalys, samt ytterligare statistik och uppföljningsdata rörande ekonomi, personal och verksamhet. Kommunledningskontoret begär även in en månadsrapport från förvaltningarna, innehållande resultat för perioden samt helårsprognos med kommentarer, förutom för januari, juni och juli månad.

  Redovisat resultat för perioden är – 22,7 mnkr. Större negativa budgetavvikelser för perioden finns främst avseende externa placeringar av barn och ungdom (- 14,1 mnkr), externa placeringar av vuxna (- 4,4 mnkr), extern öppenvård (- 1,9 mnkr) och försörjningsstöd (- 4,7 mnkr). Positiva budgetavvikelser finns för externa intäkter (statsbidrag) och personalkostnader.

 • § 133

  Rapport av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, andra kvartalet 2017, dnr 17SON88

 • Kommunfullmäktige har efter behandling av en motion i rubricerat ämne beslutat att kommunal hyresgaranti ska införas i Gävle kommun. Syftet med sådan garanti är att ge stöd till hushåll som ha ekonomisk förmåga att klara kostnaderna för ett eget boende men som trots detta har svårighet att etablera sig på bostadsmarknaden och få en hyresrätt med besittningsskydd. Hyresgarantin innebär att kommunen efter en prövning kan gå in som borgenär och garantera att hyresvärden under vissa villkor kan få betalt för obetalda hyror i händelse av att en hyresgäst inte längre kan betala.

  Bilagor

 • Nedanstående ändringar föreslås i 2017 års Besluts- och delegationsförteckning:

   

  Punkten                                                                                          Beslutsrätt

  6.9 Beslut om bistånd boende Stallgatan                                       Chef Vuxenenhet

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.