Hoppa över navigering
 • § 63

  Upprop och val av justerare

 • Utgående ärende

  Övervägande av umgängesbegränsning

 • Ordförandeberedning har ägt rum 12 mars 2019 kl 08.15-10.00 i närvaro av Ordförande Lars Öberg (S), 1:e vice Ordförande Stéphanie Forsmark (C) och 2:e vice Ordförande EwaMarja Andersson (M).

 • Socialnämnden har att besluta om närvarorätt vid Socialnämndens sammanträden, gällande Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens och Omvårdnadsnämndens presidier. 

 • Med utgångspunkt från hur organisationen inom Välfärd Gävle ser ut i nuläget finns en preliminär budget fördelad med intäkter och kostnader för de olika verksamheterna. Inom den övergripande sektorsledningen och stora delar av kontor ”Utveckling och stöd” finns det dock fortfarande en viss osäkerhet kring budgetbeloppen. Enligt bokföringen är det ackumulerade resultat t.o.m. februari 2019 minus 7,8 mnkr. Detta resultat ska tolkas med stor försiktighet.

  Principerna för fördelning mellan nämnderna av de gemensamma kostnaderna för Välfärd Gävle är ännu inte fastställda. Dessutom är vissa förutsättningar kring omfattningen av vissa verksamheter i nuläget förändrade i förhållande till de förutsättningar som gällde när ramarna för socialnämnden fastställdes. En avstämning av förutsättningarna kommer att ske tillsammans med kommunens centrala ekonomifunktion.

  Den interna budget som nu arbetas med för alla tre nämnderna utgår från de förutsättningar som är kända i nuläget. Detta kan innebära att det uppstår skillnader i bedömningen av de ekonomiska förutsättningarna för internbudgeten och det kommunbidrag som finns i ramtilldelningen.

  När principerna för fördelning av de gemensamma kostnader mellan de tre nämnderna som tillsammans ansvarar för verksamheten inom Välfärd Gävle är fastställda, kommer kommunfullmäktige att under våren behöva justera budgeten uppdelad per nämnd.

  Resultatet för hela Välfärd Gävle är för perioden januari - februari 2019 enligt bokföringen, minus 24,1 mnkr. En stor anledning till det negativa resultatet är att periodiseringarna mellan februari och mars inte är hanterade med lika stor noggrannhet som vanligt (innebär bland annat att det saknas en del externa intäkter).

   

   

 • Martin Wagner, Strateg Kvalitets- och Verksamhetsutveckling, ger en rapport kring "Internkontrollplan 2019".

 • Magnus Höijer, Sektorschef Sektor Välfärd, och Lena Hörnell, Kontorschef Myndighetskontoret, Sektor Välfärd, ger en beskrivning kring arbetet med "Internbudget 2019".

 • Gävle kommunkoncern använder balanserad styrning som modell för styrning och ledning av verksamheten. Den balanserade styrningen är både en modell för styrning och utveckling och en metod för planering och uppföljning.

  Med de kommunövergripande målen som utgångspunkt beslutar socialnämnden om strategiska mål för vart och ett av de fyra perspektiven ”Invånare och kunder”, ”Medarbetare”, ”Hållbar tillväxt” och ”Ekonomi”. För att kunna göra en utvärdering och analys av socialnämndens mål stöds de av indikatorer med målvärden. Indikatorn talar om vad som ska mätas och målvärdet vad som ska uppnås vid ett visst tillfälle.

  För varje år fattar socialnämnden beslut om en verksamhetsplan för kommande år. I verksamhetsplanen finns de strategiska målen, indikatorer och målvärden samlade. I verksamhetsplanen finns också beskrivningar av uppdrag, investeringsverksamhet, utvecklingsområden, nyckeltal samt intäkts- och kostnadsutveckling.

 • Socialnämnden har 2018-12-18 § 263 beslutat om bemyndiganden 2019 för socialnämndens ansvarsområde. När detta beslutades var organisationen inom Sektor Välfärd ännu inte klar. I dag är organisationen i huvudsak klar där roller och ansvar är klara. De roller/ namn som anges i det tidigare beslutet från december har justerats. Därför finns det ett behov av att fatta ett nytt beslut om bemyndiganden för 2019 inom socialnämndens ansvarsområde.

 • Välfärd Gävle har resurser i egen regi för öppenvård inom individ- och familjeomsorgen, i form av öppenvårdsenhet barn/familj och öppenvårdsenhet, vuxna. Tjänsteköp avseende öppenvård i extern regi förekommer i viss omfattning, som komplement, då behov ej kan tillgodoses med organisationens egna resurser. Upphandlade ramavtal saknas för verksamhetsområdet.

  Planering har påbörjats, tillsammans med Inköp Gävleborg, för att under våren 2019 genomföra upphandling av ovan angiven öppenvård, enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Upphandlingen ska resultera i ett antal ramavtal med externa leverantörer av öppenvård, som därefter utgör grund för avrop av specifika beslutade uppdrag om dessa ska utföras i extern regi. Ramavtalen ska träda i kraft senast 190701. Genom upphandlingen, och medföljande ramavtal, kan sektorn ställa kvalitetskrav på innehåll och uppföljning. Ramavtalen möjliggör också en transparens och en kostnadskontroll.

 • Att inrätta ett medborgarkontor är ett sätt för t ex kommunala verksamheter att möta invånare i exempelvis en stadsdel med offentlig service, service som annars skulle vara lokaliserat på ett längre avstånd, eller i annan form (t ex digital).

  I motionen anges att socialtjänst, vuxenvandrare och polis, samt andra verksamheter skulle kunna samlas i ett medborgarkontor i Sätra, med en förväntad effekt att tryggheten ökar. En konkret lokalisering anges också för medborgarkontoret. Det framgår också av motionen att kontoret på något sätt skulle involvera Sätraborna i att skapa en bättre och tryggare miljö.

  Det framstår inte hur inrättandet av kontoret i sig skulle öka tryggheten, ej heller vilka verksamheter från socialtjänsten som skulle finnas i kontoret, ej heller vilka ytterligare verksamheter som skulle ingå i kontoret.

  I stadsdelar där tryggheten minskar, och där det finns ökande social oro kan man sannolikt tjäna på att olika offentliga verksamheter samt frivilliga organisationer ökar sin närvaro. Närvaron behöver dock vara organiserad och genomtänkt, med ett tydligt syfte och en fungerande samverkan mellan de olika aktörerna. Det är inte alls säkert att ett medborgarkontor är det bästa sättet att möta den närvaron, utan där krävs en analys av vad just den stadsdelen behöver för att skapa en bättre situation.

 • Socialnämnden föreslås utifrån denna tjänsteskrivelse fatta två beslut kring delegation för handläggare på Tillståndsenheten.

  Förslag 1: Riksdagen beslutade den 12 december 2018 att införa en ny tobakslag den 1 juli 2019, Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088). Den tillsyn som kommunen ska utöva över beviljad tobaksförsäljning överensstämmer med den som i dagsläget genomförs av beviljade serveringstillstånd. Grundstommen och uppbyggnaden gällande nedanstående förslag på delegationer utifrån den nya tobakslagen har därför hämtats från Socialnämndens delegationer för handläggning och tillsyn över serveringstillstånd.

  Förslag 2: Lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) upphör att gälla den 1 juli 2019 i och med den nya tobakslagens ikraftträdande. Den nya tobakslagen innefattar de lagrum som funnits i lag 2017:4425. Delegationer avseende den lagen fyller då ingen funktion och ska därför då återkallas.

 • Socialnämnden i Gävle har anmodats yttra sig i rubricerat ärende. En e-petition skriven av Ida Nyström rörande inrättande av ett kommunalt härbärge med en särskild avdelning för kvinnor. Ett av de områden som socialtjänsten ansvarar för i en kommun är att möta och stödja personer med en hemlöshetsproblematik. För att säkerställa att sociala insatser finns tillgängliga för målgruppen, vad gäller kort- och långsiktiga boendelösningar, förutsätter detta en uppbyggd samverkan med andra samverkanspartners. Ett långsiktigt och strukturerat samarbete med det kommunala bostadsbolaget  Gavlegårdarna har lett till att Gävle kommun idag har tillräckliga resurser för att säkerställa både kortsiktiga samt långsiktiga boendelösningar.

  Av redovisningen framgår att Gävle kommun idag har tillräckliga insatser/- resurser för att stödja kvinnor med en problematisk boendesituation. Det finns således inte behov av någon ytterligare resursförstärkning inom Gävle kommun specifikt för målgruppen kvinnor i hemlöshet.

 • § 76

  Faderskapsärende

 • § 77

  Faderskapsärende

 • § 78

  Faderskapsärende

 • § 79

  Faderskapsärende

 • § 80

  Faderskapsärende

 • § 81

  Övervägande av umgängesbegränsning

 • Magnus Höijer, Sektorschef Sektor Välfärd, ger en rapport.

  Lägesbild kring organisationen

  Verksamhetschefer håller på att rekryteras internt. Intervjuer påbörjas denna vecka för att förhoppningsvis vara klara 8 april.

  Arbete pågår med att hitta synergieffekter inom flera av kontoren. Utveckling & Stöd arbetar med att organisera verksamhetsstödet.

   

  20-21 mars

  Arbetet fortsätter med tjänstepersoner kring konstellation ur de tre nämnderna. I april kommer en avstämning att göras med beslut av Socialnämnden i maj.

  Processen med arbetet avseende mål och ramar har påbörjats.

   

   

   

 • Maria Olsson, Miljöutvecklare, Sektor Välfärd, ger en presentation av handlingsplan avseende miljöstrategiska programmet.

 • Socialnämnden har tillsammans med Arbetsmarknads- och Funktionsrättsnämnden, Omvårdnadsnämnden och Sektor Välfärds ledning haft planeringsdagar 20-21 mars.

  Lars Öberg (S) har tillsammans med Lars Lodin, Kontorschef, Sektor Välfärd, träffat Kultur och Fritid angående sommaraktiviteter i de socialt utsatta områdena.

   

 • § 85

  Redovisning av delegationsbeslut

 • Anmälningsärenden som inkommit till förvaltningen redovisas vid Socialnämndens sammanträde 2019-03-26.

 • § 87

  Redovisning av domar

 • Inga aktuella kurser finns att redovisa vid sammanträdet.

 • Per Åsbrink och Lisa Allemo, Utredare, Sektor Välfärd, ger en rapport avseende SG2016.

 • § 90

  Beslut gällande umgängesbegränsning

 • EwaMarja Andersson (M) har läst i media att IS-återvändare som återvänder till kommuner bland annat har gjort inbrott och utfört rån. Har Sektor Välfärd några återvändare till Gävle kommun? Har vi någon plan för återvändare? Sektorschef Magnus Höijer återkommer med svar på EwaMarjas frågor samt följande frågeställningar:

  - Har vi en lägesbild rörande IS-återvändare till Gävle kommun (hur ser det ut i antal osv)?

  - Hur ser vår organisation ut kring arbetet med återvändare? Vad gör Välfärd Gävle och vad gör andra delar av kommunen?

  - Hur ser samarbetet med Polis och Säpo ut?

   

  Therése Hammarberg (M) anser att Sektor Välfärd har byggt in ett negativt incitament då familjehem får lägre ersättning då de tar hand om flera barn. Sektor Välfärd kommer att bjuda in Annelie Törnblom för diskussion kring detta.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.