Möte 2018-11-21

Socialnämnden
13:15 - 17:00 Lokal Symfonin, Ruddammsgatan 27, Gävle
 • § 205
 • § 206
 • § 207

  Ordförandeberedning har ägt rum 14 november 2018 kl 13.15-15.30 i närvaro av Ordförande EwaMarja Andersson (M), Therése Hammarberg (M), Maria Stigenberg (L), Lars Öberg (S) och Maritha Johansson (V).

 • § 208

  Rapport från Resursavdelningen

  Akutboendet står inför en flytt efter årsskiftet.

  Det är fullbelagt på Stödboendena och Familjeboendet.

   

  Rapport från Avdelningen för Ensamkommande barn

  30 november 2018 stänger Sesam och stödboendet Via. På Sesam är i dagsläget 7 ungdomar kvar, likaså på Via. De påbörjar sin flytt i nästa vecka.

  Utredningsenhet Ensamkommande barn: Enheten håller på att avslutas. Ärenden kommer att flyttas över till andra enheter.

  Statistik: Hittills i år har 6 ensamkommande barn anvisats till Gävle kommun. Av dessa har 5 anvisats utifrån anknytning och 1 utifrån fördelningstal.
  Inför 2019 har Gävle kommun en mottagande andel om 9,78 promille. Andelen personer det innebär styrs av antalet som söker asyl i landet. Migrationsverket har presenterat att prognosen inför 2019 är att mellan 800- 4100 ensamkommande barn skall söka asyl i riket, och att planeringstalet är 2 300, vilket skulle innebära 22 ensamkommande barn för Gävle kommun att ta emot.

  112 ansökningar utifrån gymnasielagen har inkommit till Gävle kommun. Av 69 behöriga att söka har 18 fått bifall och 24 fått avslag.

   

  Rapport från Utredningsavdelningen

  Avdelningen håller på att ta över ärenden och personal från UEE.

  Inför nya FOG (Förvaltningsorganisationen) har sektorn många praktiska uppgifter att lösa, bland annat i förhållande till sekretess.

  Den samverkan avdelningen har tillsammans med Resursavdelningen vill de fortsätta med även i den nya organisationen.

  Utifrån IVO-tillsyn måste de följa skrifterna strikt, det vill säga att utredning alltid ska inledas om uppgifterna innehåller våld.

   

   

   

   

 • § 209

  Hittills i år har 6 ensamkommande barn anvisats till Gävle kommun. Av dessa har 5 anvisats utifrån anknytning och 1 utifrån fördelningstal.
  Inför 2019 har Gävle kommun en mottagande andel om 9,78 promille. Andelen personer det innebär styrs av antalet som söker asyl i landet. Migrationsverket har presenterat att prognosen inför 2019 är att mellan 800- 4100 ensamkommande barn skall söka asyl i riket, och att planeringstalet är 2 300, vilket skulle innebära 22 ensamkommande barn för Gävle kommun att ta emot.

 • § 210

  Socialnämnden har att besluta om berednings- och sammanträdesdagar för år 2019.

 • § 211

  Socialnämnden har att utse en tf Ordförande 2018-12-01, då både Ordförande och vice Ordförande ej tjänstgör.

  Förslag: Therése Hammarberg (M).

 • § 212
 • § 213
 • § 214
 • § 215
 • § 216
 • § 217
 • § 218
 • § 219
 • § 220
 • § 221
 • § 222
 • § 223
 • § 224

  Socialtjänst Gävle har tecknat avtal med Ockelbo kommun avseende att Tillståndsenheten även ska hantera deras tillståndsprövningar och utföra tillsyn i Ockelbo kommun. Avtalet gäller från och med 2018-01-01.

  "Delegationen mot segregation": Gävle kommun har fått en summa på drygt 11 mnkr, varav Socialtjänsten får 10,5 ,mnkr för 2018.  

  Då vi i dagsläget inte har någon regering har det, enligt SKL (Sveriges kommuner och landsting), en negativ effekt för landets kommuner avseende ekonomin.

  Socialtjänstlagsöversynen skulle ha varit klar, men har nu fått förlängt till 2020-06-01.

  Vi har fått förslag till reglemente där vi ges möjlighet att kommentera.

   

   

 • § 225

  Karin Berjlund, Socionom, Familjecentralen i Sätra och Marianne Niskala, Socionom, Familjecentralen i Andersberg ger en presentation av Familjecentralernas arbete.

 • § 226

  Förvaltningens ekonomiska rapportering till Socialnämnden för 2018 består av en skriftlig månadsrapport, med utgångspunkt från resultatet för perioden och med bedömningar i ett helårsperspektiv, samt en statistikbilaga. I delårsrapport till kommunledningen (per 30/4 och 31/8) lämnas helårsprognos, målanalys, samt ytterligare statistik och uppföljningsdata rörande ekonomi, personal och verksamhet. Kommunledningskontoret begär även in en månadsrapport från förvaltningarna, innehållande resultat för perioden samt helårsprognos med kommentarer, förutom för januari, maj och juli månad.

  Resultatet för perioden januari-oktober är - 32,0 mnkr. Större negativa avvikelser mot budget för perioden är (mnkr): Externa placeringar, vuxna (- 5,9), Externa placeringar, barn o ungdom (- 4,8), Försörjningsstöd (- 12,3), Ensamkommande barn (- 5,9), samt generella förvaltningsövergripande sparkrav som inte beräknas uppnås (- 5,0).

  Nämnda större budgetavvikelser för perioden är i stort liknande som föregående månad och årsprognosen är oförändrad. Nämnda verksamheter och kostnader följs upp särskilt i samband med den fortsatta kontinuerliga ekonomiska uppföljningen under året.

 • § 227

  Förvaltningen har, i enlighet med kommunledningskontorets anvisningar, upprättat förslag till verksamhetsplan 2019-2022 för Socialnämnden.

 • § 228
 • § 229

  Per Åsbrink och Lisa Allemo, Utredare, Kvalitetsenheten, ger en rapport avseende utvärdering av omorganisation "SG2016" samt ger svar på en del av de frågor Lars Öberg (S) ställde vid Socialnämndens sammanträde i oktober.

   

  Yrkande

  Lars Öberg (S) yrkar på att uppdra åt förvaltningen att skriftligen återkomma med svar på resterande frågor senast vid Socialnämndens sammanträde i mars 2019.

  Socialnämnden ställer sig bakom Lars Öbergs yrkande.

 • § 230

  Frälsningsarmén (FA) har inkommit med ansökan för år 2019 avseende rubricerat ämne. De har i samarbete med Asylkommittén bedrivit likartad verksamhet under 2018. I nuläget har de 12 ungdomar på boendet i Rörberg och ca 25 ungdomar i olika privata hem.

  Förvaltningen föreslår att socialnämnden genom samarbetsavtal beviljar bidrag till Frälsningsarmén och Asylkommittén i Gävle för stöd till boende och uppehälle för ungdomar som omfattas av ”nya gymnasielagen”. Därutöver föreslås bidrag beviljas till Frälsningsarmén för driften av Rörberg för 12 ungdomar med 1 mnkr. Båda dessa avtal föreslås avse år 2019.

 • § 231

  Förvaltningschef Mats Collin ger en nulägesrapport avseende nya förvaltningsorganisationen och blivande sektororganisationen.

 • § 232

  Ingen rapport finns att ge.

 • § 233
 • § 234

  Anmälningsärenden som inkommit till förvaltningen redovisas vid Socialnämndens sammanträde 2018-11-21.

 • § 235
 • § 236

  Socialnämnden inbjudes till "Inspirationsfrukost", 5 december 2019 kl 07.30, Söders källa.

 • § 237

  Ingen övrig fråga är anmäld.