Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop och val av justerare

 • Tillkommande ärende

  16. Yttrande till Tingsrätten

 • Ordförandeberedning har ägt rum 15 maj 2018 kl 13.15-15.20 i närvaro av Vice ordförande Karin Hedberg (C), Therése Hammarberg (M) och 
  Lars Öberg (S).

 •   4

  Rapport från Avdelningarna

 •   5

  Information: Nya Dataskyddsförordningen (GDPR)

 •   6

  Information: Anmälningar enligt AML 6:6a

 •  

   


  Inledning:

  I en dokumenthanteringsplan redovisas myndighetens samtliga handlingar områdesvis och inom varje arbetsrutin, med regler för bl. a bevarande och gallring samt regler för den praktiska hanteringen. Arkiveringen av handlingar skall organiseras på ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna handlingar underlättas för allmänheten. Det bör starkt betonas att en dokumenthanteringsplan är nödvändig om förvaltningen skall kunna åstadkomma en effektiv dokumentstyrning. I en modern förvaltning, där handlingar bearbetas och lagras med hjälp av olika medier, kan detta knappast åstadkommas utan en dokumenthanteringsplan.

  I en värld och verksamhet där det ständigt sker förändringar både på det organisatoriska planet men också i själva verksamhetsinnehållet som bl. a förändringar i lag och förordning är det av största vikt att dokumenthanteringsplanen revideras regelbundet.

  Gallring:

  Gallring innebär att handlingar i ett arkiv förstörs eller att uppgifterna som ingår i upptagningar utplånas. Särskilda föreskrifter om bevarande kan finnas i lag eller förordning. Stommen i socialtjänstens handlingar utgörs av personregister och därtill hörande personakter. Gallring av ovannämnda handlingar och personregister regleras i socialtjänstlagen. (SoL 12 kap). Uppgifter om bevarade och gallring framgår av förvaltningens dokumenthanteringsplan.

  Även om myndigheten gallrar en mycket stor del av sina arkivhandlingar bör all gallring ske med restriktiv inställning.

  Dokumenthanteringsplanen har tagits fram i enlighet med tryckfrihetsförordningen, arkivlagen, hälso- och sjukvårdslagen samt Socialtjänstlagen (SoL).

  Sammanfattning:

  I kommunens arkivreglemente finns anvisningar för hur arkiven på respektive förvaltning skall administreras och skötas. Det finns även anvisningar när det gäller ansvarsnivåer men även hur organisationen skall se ut för att förvaltningen skall kunna fullfölja sitt ansvar, både utifrån arkivreglementet men också det som är reglerat i lag. Gallringen är reglerad i lag när det gäller personakter och socialregister (SoL). Det gäller även de register som faller under Dataskyddsförordningen (GDPR). Det finns även bestämmelser i lag eller förordning när det gäller arbetsrätten och ekonomiområdet. Det som inte är reglerat i lag eller förordning har socialnämnden att fatta beslut om innan gallring kan ske. Detta är uppfyllt i och med att nämnden godkänt den förelagda dokumenthanteringsplanen.  Utifrån att Socialtjänst Gävles organisation har förändrats så behöver vår befintliga Dokumenthanteringsplan med diarienummer 06SON32 som antogs av Socialnämnden den 2007-02-28 revideras.

   

   

  Bilagor

 • Förvaltningen har tagit fram förslag till reviderade avgifter för bl.a. tillstånd och tillsyn av serveringstillstånd för alkohol.

  Socialnämnden behandlade förslaget vid sitt sammanträde i mars. Nämnden beslutade då om remiss till berörda näringsidkare avseendet den del av förslaget som gäller rörlig tillsynsavgift för alkoholservering. Nämnden beslutade förslå Kommunfullmäktige att anta övriga avgiftsförslag.

  En stor förändring i framtaget förslag avseende den rörliga tillsynsavgiften för serveringstillstånd är att nämnden idag har en taxa baserad på omsättning i kronor från alkoholförsäljning. Förvaltningens förslag är att istället övergå till att basera den rörliga tillsynsavgiften på såld volym alkohol (omräknat till 100-procentig alkohol).

  Förvaltningsförslag bygger på följande bakgrund och ställningstagande. Den krögare som idag säljer mycket men billig alkohol betalar en lägre avgift än den som säljer lika mycket men dyr alkohol. Detta förfarande är tvärtemot grundtanken i alkohollagen som är en skyddslag med syfte att minska alkoholens skador. Förslaget till ny avgift innebär att det serveringsställe som serverar en stor volym alkohol betalar en högre tillsynsavgift än den som säljer lägre volym, detta oavsett vilket pris krögaren valt att ta ut för alkoholen. Det är alkoholens skadeverkningar som är det viktiga för kommunens tillsyn. Förslaget i denna del är beräknat att vara lika mycket intäkter för kommunen med det nya förslaget som med nuvarande avgifter, men fördelningen mellan krogar blir delvis annorlunda med ovan angiven förändring.

  Förslaget har gått ut till knappt 160 remissmottagare, varav 13 har inkommit med ett remissvar. Svarstiden har varit 18 dagar. Av de som svarat så är en tydlig majoritet positiva till förändringen.

  Bilagor

 • Frälsningsarmén (FA) har inkommit med ansökan avseende rubricerat ämne. De har i dialog med Asylkommittén i Gävle konstaterat att det finns minst ett 25-tal ensamkommande ungdomar i åldern 18-20 år som har behov av att få bo kvar i kommunen för att fullfölja sin utbildning. Detta är ungdomar utöver de 12 ungdomar som FA i december 2017 tecknade avtal om med Socialtjänst Gävle. Det avtalet finansierades med det riktade statsbidrag Gävle kommun erhållit för nämnda målgrupp.  I anslutning till att nämnden i december 2017 godkände ovan nämnda avtal med FA beslutade nämnden även att ”kvarvarande belopp av det riktade statsbidraget kan disponeras för eventuella kommande ansökningar från ideella organisationer.” För närvarande återstår, ej ianspråktaget, av detta statsbidrag ca 460 tkr.  Frälsningsarméns förslag är att de i samarbete med Asylkommittén skall kunna bereda plats för 25 ungdomar, och att detta skall ske genom boende i privata hem. I deras åtagande tillsammans med Asylkommittén ingår att matcha respektive ungdom till rätt familj. De ser det som en förutsättning för att lyckas med åtagandet är att kunna bidra med ett ekonomiskt stöd till familjerna för bidrag till boende, mat tvätt mm.  Deras förslag är att ersättning utgår för varje ”placerad” ungdom som är inskriven på Migrationsverket och befinner sig i asylprocessen och tar ett aktivt ansvar för sina studier.  Den ekonomiska ersättning som FA föreslår är:

  Hyra och hushållsbidrag till ansvarig vuxen med 3000 kr per ungdom och månad.

  Ersättning för uppföljning av boende/skola/stöd i asylärendet/temaseminarier med 750 kr per ungdom och månad.

  Lovaktiviteter under sommarlov, sportlov och påsklov med 1000 kr per ungdom för 10 veckor.  Frälsningsarmén är på Asylkommitténs begäran villiga att administrera det ekonomiska ansvaret samt följa upp resultatet tillsammans med Gävle kommun med en regelbunden frekvens.  Bedömning

  Asylsökande vuxna är ett statligt ansvar och en utgångspunkt i de fall där ungdomarna fyller 18 år under asylprocessen är att staten erbjuder boende i ett anläggningsboende. Regeringen beslutade hösten 2017 att ge ett tillfälligt ekonomiskt tillskott 2017 och 2018 till vistelsekommunerna så att de kommuner som så önskar kunde låta de ungdomar som vill bo kvar även efter att de blivit 18 år. Till exempel för att avsluta pågående studier. För Gävle kommun är bidraget ca 1 190 000 kr för år 2018 (för hela landet var beloppet 195 miljoner).  I vårpropositionen anges att staten avser att tillskjuta ytterligare tillfälliga medel för att stärka kommunernas möjlighet att låta ensamkommande unga som fyllt 18 år och har möjlighet att få bo kvar i Sverige, att bo kvar i den kommun de vistats. Det totala stödet till landets kommuner föreslås bli 200 miljoner. Det anges också i vårpropositionen att dessa medel skall fördelas på annat sätt än tidigare, men i nuläget känner inte förvaltningen till att det finns något förtydligande utifrån vilka principer fördelning av medlen skall ske.  Eventuellt bidrag bör i likhet med föregående beslut ges inom ramen för föreningsbidrag och i projektform. Förvaltningen föreslår att samarbetsavtal tecknas även för detta projekt.  Eftersom kvarvarande medel inte räcker för att ge boende året ut, om ersättning ges enligt ansökan så kan avtal endast tecknas till och med oktober månad. Det skulle kunna innebära att ett ev avbrott i boende kan inträffa mitt i pågående skoltermin. Förvaltningen har i den muntliga dialogen med FA gemensamt landat i att det är önskvärt att en ersättning kan ges som ger förutsättningar för boende året ut. Därför föreslås att boendeersättningen skall vara 2000 kr per ungdom och månad och ersättning för uppföljning av boende, skola med mera skall vara 650 kr per ungdom och månad. Det skall även vara möjligt för Frälsningsarmén och Asylkommittén att göra andra lösningar än boende i familj om de finner detta lämpligt. Ersättningen kommer dock att vara den samma oavsett boendelösning.  Förvaltningen föreslår att socialnämnden beviljar, genom samarbetsavtal med Frälsningsarmén och Asylkommittén i Gävle, 463 750 kr för rubricerat projekt för perioden 2018-06-01 till 2018-12-31. Bidraget avser ekonomiskt stöd för hyra och hushållskostnader samt för uppföljning av boende och skola mm med totalt 2 650 kr per ungdom och månad. Beslut om ev förlängning av bidraget bör fattas när det är klarlagt i vilken mån Gävle kommun får ta del av de extra 200 miljoner som regeringen föreslagit i vårpropositionen som ytterligare tillfälligt tillskott 2018 för detta ändamål.

  Bilagor

 •   13

  Val av tf Ordförande

 •   14

  Faderskapsärende

 •   15

  Faderskapsärende

 •   16

  Yttrande till Tingsrätten

 •   17

  Rapport från Förvaltningschef

 •   18

  Rapport från förtroendeuppdrag

 •   19

  Delegationsbeslut 1 - 30 april 2018

 •   20

  Anmälningsärenden

 •   21

  Domar

 •   22

  Kurser/Konferenser

 •   23

  Övriga frågor

 • § 94

  Upprop och val av justerare

 • Utgående ärende

  13. Val av tf Ordförande

  Tillkommande ärende

  16. Yttrande till Tingsrätten

   

 • Ordförandeberedning har ägt rum 15 maj 2018 kl 13.15-15.20 i närvaro av Vice ordförande Karin Hedberg (C), Therése Hammarberg (M) och 
  Lars Öberg (S).

 • Rapport från Stöd- och förebyggandeavdelningen

  Fältarna: Markus Strömbergsson är ny chef för Fältarna och BIG (Brottsförebyggarna i Gävle). Rekrytering av fältare pågår, arbetsgruppen tros vara fulltaliga efter sommaren. Fältarna är särskilt viktiga under sommaren då det ofta är stökigt i vissa bostadsområden. I sommar har fritidsgården Treffen förstärkt öppettid. Helges i Andersberg kommer inte att ha öppet, men har ordnat aktiviteter i bostadsområdet.

  Verksamhetssystemet Treserva är inne i ett förändringsprojekt där driften ska läggas över på CGI, men genomförandet har försenats vilket påverkar digitaliseringen av försörjningsstöd.

   

  Rapport från Avdelningen för Ensamkommande barn

  Omställning av HVB pågår enligt planering

  Utslussverksamheten har förstärkts med 1 personal.

   

  Rapport från Resursavdelningen

  Det är fortsatt högt tryck på insatser på behandlingssidan.

  Ett jourhem har blivit uppsagda. Rekrytering av jourhem pågår.

   

  Rapport från Utredningsavdelningen

  Gällande tidigare arbetsmiljöproblem så är nu flytt från Klockstapeln genomförd och personalen är nöjda med de nya lokalerna.

  Ärendeingången är hanterbar, förutom på LVM-sidan. Samarbetet med Psykiatrin är gott.

  Det är stort tryck på insatser. Avdelningen behöver fler som kan arbeta med individstöd.

  Försörjningsstödsenheterna arbetar med att dra upp riktlinjerför för hur man ska arbeta med försörjningsstöd.

   

 • Förvaltningschef Mats Collin har tillsammans med Socialnämndens Ordförande EwaMarja Andersson (M) och vice Ordförande Karin Hedberg (C) deltagit vid Kommunstyrelsens budgetberedning 26 april. Responsen var positiv. Mats Collin har meddelat PWC (PriceWaterhouseCoopers) att vi önskar få 2017 års siffror för jämförelse, när de blir officiella.

  20 juni, efter Socialnämndens sammanträde, kommer en dialogkväll att hållas för samtal kring kostnadsreduceringar.

  20 april träffade Mats Collin och EwaMarja Andersson Tillståndsenheten angående tillsyn från Länsstyrelsen. Från och med årsskiftet 2018/2019 kommer en ny lagstiftning som bland annat innebär att man måste ha tillstånd för försäljning av tobak, vilket kommer att innebära en ökning av tillsynsarbetet.

  Senast hösten 2018 kommer Socialnämnden att få ta del av revidering av överenskommelse kring missbruksarbetet, då spelmissbruk tillkommit från och med årsskiftet 2017/2018.

  Mats Collin har deltagit vid ett möte tillsammans med Förvaltningschef Tomas Hartikainen, Utbildning Gävle, och Roger Nilsson, Region Gävleborg, för att försöka hitta projekt för utvecklingsarbete för barn med väldigt utåtagerande beteende.

   

 • Andreas Rönnqvist, Projektledare Kommunledningskontoret, ger en information kring nya Dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft 25 maj 2018.

 • Den 25 maj 2018 träder dataskyddsförordningen i kraft och ersätter då den nu gällande personuppgiftslagen (PuL). En av förordningens paragrafer innebär att alla myndigheter måste utse ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet är en intern tillsynsfunktion för att tillgodose myndigheternas efterföljande av dataskyddsförordningen.  Kommunstyrelsen och övriga nämnder i kommunen är kommunala förvaltningsmyndigheter och är som regel personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som sker i dess verksamheter.

 • Förvaltningen har upprättat en delårsrapport för januari-april 2018, enligt kommunledningskontorets anvisningar. Verksamhetsrapporten innehåller bland annat uppföljning av nämndsmål och uppdrag, resultat för perioden och utfallsprognos för året. Genomförd uppföljning av fastställda nämndsmål visar på god måluppfyllelse inom de flesta styrperspektiven och målvärdena för 2018 beräknas i flesta fall kunna uppnås för aktuella indikatorer. Resultatet för perioden uppgår till – 16,7 mnkr. Resultatet i driftredovisningen för år 2018 bedöms bli – 65,0 mnkr. Investeringsbudgeten beräknas överskridas
  med 600 tkr.

 • Socialnämnden har, 2017-12-13, vid beslut om bemyndiganden för år 2018, tilldelat Förvaltningschef Mats Collin och Ekonomi- och planeringschef Ulf Häggberg, var för sig, dels övergripande attesträtt inom nämndens ansvarsområde och dels rätt att teckna firma för Socialtjänst Gävle. Lars Lodin har beviljats motsvarande bemyndigande för år 2018 då han tjänstgör som förvaltningschef. Förvaltningschefen har beslutat om tjänstgörande förvaltningschef under sin sommarsemester 2018 (v. 26-29 och 31-32). Tjänstgörande förvaltningschef under sommarperioden föreslås vid behov dels svara för övergripande beslutsattest inom nämndens ansvarsområde och dels teckna firma för Socialtjänst Gävle under den tidsperiod respektive förordnande omfattar.

  Tf Förvaltningschef kommer att vara: Lars Lodin (v. 26 och 28), Marie Halilovic (v.27), Lena Hörnell (v. 29), Eva Westman (v. 31) och Per Östlund (v. 32).

 • I en dokumenthanteringsplan redovisas myndighetens samtliga handlingar områdesvis och inom varje arbetsrutin, med regler för bl. a bevarande och gallring samt regler för den praktiska hanteringen. Arkiveringen av handlingar skall organiseras på ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna handlingar underlättas för allmänheten. Det bör starkt betonas att en dokumenthanteringsplan är nödvändig om förvaltningen skall kunna åstadkomma en effektiv dokumentstyrning. I en modern förvaltning, där handlingar bearbetas och lagras med hjälp av olika medier, kan detta knappast åstadkommas utan en dokumenthanteringsplan.

  I en värld och verksamhet där det ständigt sker förändringar både på det organisatoriska planet men också i själva verksamhetsinnehållet som bl. a förändringar i lag och förordning är det av största vikt att dokumenthanteringsplanen revideras regelbundet.

  Gallring:

  Gallring innebär att handlingar i ett arkiv förstörs eller att uppgifterna som ingår i upptagningar utplånas. Särskilda föreskrifter om bevarande kan finnas i lag eller förordning. Stommen i socialtjänstens handlingar utgörs av personregister och därtill hörande personakter. Gallring av ovannämnda handlingar och personregister regleras i socialtjänstlagen. (SoL 12 kap). Uppgifter om bevarade och gallring framgår av förvaltningens dokumenthanteringsplan.

  Även om myndigheten gallrar en mycket stor del av sina arkivhandlingar bör all gallring ske med restriktiv inställning.

  Dokumenthanteringsplanen har tagits fram i enlighet med tryckfrihetsförordningen, arkivlagen, hälso- och sjukvårdslagen samt Socialtjänstlagen (SoL).

  Sammanfattning:

  I kommunens arkivreglemente finns anvisningar för hur arkiven på respektive förvaltning skall administreras och skötas. Det finns även anvisningar när det gäller ansvarsnivåer men även hur organisationen skall se ut för att förvaltningen skall kunna fullfölja sitt ansvar, både utifrån arkivreglementet men också det som är reglerat i lag. Gallringen är reglerad i lag när det gäller personakter och socialregister (SoL). Det gäller även de register som faller under Dataskyddsförordningen (GDPR). Det finns även bestämmelser i lag eller förordning när det gäller arbetsrätten och ekonomiområdet. Det som inte är reglerat i lag eller förordning har socialnämnden att fatta beslut om innan gallring kan ske. Detta är uppfyllt i och med att nämnden godkänt den förelagda dokumenthanteringsplanen.  Utifrån att Socialtjänst Gävles organisation har förändrats så behöver vår befintliga Dokumenthanteringsplan med diarienummer 06SON32 som antogs av Socialnämnden den 2007-02-28 revideras.

   

   

 • Catrin Tranberg, Administrativ chef, och Helena Vahlund, HR-chef, ger er information kring arbetsmiljöproblem som varit i hus Klockstapeln samt hur de åtgärdats.

 • Förvaltningen har tagit fram förslag till reviderade avgifter för bl.a. tillstånd och tillsyn av serveringstillstånd för alkohol.

  Socialnämnden behandlade förslaget vid sitt sammanträde i mars. Nämnden beslutade då om remiss till berörda näringsidkare avseendet den del av förslaget som gäller rörlig tillsynsavgift för alkoholservering. Nämnden beslutade förslå Kommunfullmäktige att anta övriga avgiftsförslag.

  En stor förändring i framtaget förslag avseende den rörliga tillsynsavgiften för serveringstillstånd är att nämnden idag har en taxa baserad på omsättning i kronor från alkoholförsäljning. Förvaltningens förslag är att istället övergå till att basera den rörliga tillsynsavgiften på såld volym alkohol (omräknat till 100-procentig alkohol).

  Förvaltningsförslag bygger på följande bakgrund och ställningstagande. Den krögare som idag säljer mycket men billig alkohol betalar en lägre avgift än den som säljer lika mycket men dyr alkohol. Detta förfarande är tvärtemot grundtanken i alkohollagen som är en skyddslag med syfte att minska alkoholens skador. Förslaget till ny avgift innebär att det serveringsställe som serverar en stor volym alkohol betalar en högre tillsynsavgift än den som säljer lägre volym, detta oavsett vilket pris krögaren valt att ta ut för alkoholen. Det är alkoholens skadeverkningar som är det viktiga för kommunens tillsyn. Förslaget i denna del är beräknat att vara lika mycket intäkter för kommunen med det nya förslaget som med nuvarande avgifter, men fördelningen mellan krogar blir delvis annorlunda med ovan angiven förändring.

  Förslaget har gått ut till knappt 160 remissmottagare, varav 13 har inkommit med ett remissvar. Svarstiden har varit 18 dagar. Av de som svarat så är en tydlig majoritet positiva till förändringen.

 • Frälsningsarmén (FA) har inkommit med ansökan avseende rubricerat ämne. De har i dialog med Asylkommittén i Gävle konstaterat att det finns minst ett 25-tal ensamkommande ungdomar i åldern 18-20 år som har behov av att få bo kvar i kommunen för att fullfölja sin utbildning. Detta är ungdomar utöver de 12 ungdomar som FA i december 2017 tecknade avtal om med Socialtjänst Gävle. Det avtalet finansierades med det riktade statsbidrag Gävle kommun erhållit för nämnda målgrupp.

  I anslutning till att nämnden i december 2017 godkände ovan nämnda avtal med FA beslutade nämnden även att ”kvarvarande belopp av det riktade statsbidraget kan disponeras för eventuella kommande ansökningar från ideella organisationer.” För närvarande återstår, ej ianspråktaget, av detta statsbidrag ca 460 tkr.

  Frälsningsarméns förslag är att de i samarbete med Asylkommittén skall kunna bereda plats för 25 ungdomar, och att detta skall ske genom boende i privata hem. I deras åtagande tillsammans med Asylkommittén ingår att matcha respektive ungdom till rätt familj. De ser det som en förutsättning för att lyckas med åtagandet är att kunna bidra med ett ekonomiskt stöd till familjerna för bidrag till boende, mat tvätt mm.

  Deras förslag är att ersättning utgår för varje ”placerad” ungdom som är inskriven på Migrationsverket och befinner sig i asylprocessen och tar ett aktivt ansvar för sina studier.

  Den ekonomiska ersättning som FA föreslår är:

  Hyra och hushållsbidrag till ansvarig vuxen med 3000 kr per ungdom och månad.

  Ersättning för uppföljning av boende/skola/stöd i asylärendet/temaseminarier med 750 kr per ungdom och månad.

  Lovaktiviteter under sommarlov, sportlov och påsklov med 1000 kr per ungdom för 10 veckor.

  Frälsningsarmén är på Asylkommitténs begäran villiga att administrera det ekonomiska ansvaret samt följa upp resultatet tillsammans med Gävle kommun med en regelbunden frekvens.

  Bedömning

  Asylsökande vuxna är ett statligt ansvar och en utgångspunkt i de fall där ungdomarna fyller 18 år under asylprocessen är att staten erbjuder boende i ett anläggningsboende. Regeringen beslutade hösten 2017 att ge ett tillfälligt ekonomiskt tillskott 2017 och 2018 till vistelsekommunerna så att de kommuner som så önskar kunde låta de ungdomar som vill bo kvar även efter att de blivit 18 år. Till exempel för att avsluta pågående studier. För Gävle kommun är bidraget ca 1 190 000 kr för år 2018 (för hela landet var beloppet 195 miljoner).

  I vårpropositionen anges att staten avser att tillskjuta ytterligare tillfälliga medel för att stärka kommunernas möjlighet att låta ensamkommande unga som fyllt 18 år och har möjlighet att få bo kvar i Sverige, att bo kvar i den kommun de vistats. Det totala stödet till landets kommuner föreslås bli 200 miljoner. Det anges också i vårpropositionen att dessa medel skall fördelas på annat sätt än tidigare, men i nuläget känner inte förvaltningen till att det finns något förtydligande utifrån vilka principer fördelning av medlen skall ske.

  Eventuellt bidrag bör i likhet med föregående beslut ges inom ramen för föreningsbidrag och i projektform. Förvaltningen föreslår att samarbetsavtal tecknas även för detta projekt.

  Eftersom kvarvarande medel inte räcker för att ge boende året ut, om ersättning ges enligt ansökan så kan avtal endast tecknas till och med oktober månad. Det skulle kunna innebära att ett ev avbrott i boende kan inträffa mitt i pågående skoltermin. Förvaltningen har i den muntliga dialogen med FA gemensamt landat i att det är önskvärt att en ersättning kan ges som ger förutsättningar för boende året ut. Därför föreslås att boendeersättningen skall vara 2000 kr per ungdom och månad och ersättning för uppföljning av boende, skola med mera skall vara 650 kr per ungdom och månad. Det skall även vara möjligt för Frälsningsarmén och Asylkommittén att göra andra lösningar än boende i familj om de finner detta lämpligt. Ersättningen kommer dock att vara den samma oavsett boendelösning.

  Förvaltningen föreslår att socialnämnden beviljar, genom samarbetsavtal med Frälsningsarmén och Asylkommittén i Gävle, 463 750 kr för rubricerat projekt för perioden 2018-06-01 till 2018-12-31. Bidraget avser ekonomiskt stöd för hyra och hushållskostnader samt för uppföljning av boende och skola mm med totalt 2 650 kr per ungdom och månad. Beslut om ev förlängning av bidraget bör fattas när det är klarlagt i vilken mån Gävle kommun får ta del av de extra 200 miljoner som regeringen föreslagit i vårpropositionen som ytterligare tillfälligt tillskott 2018 för detta ändamål.

   

  Ajournering

  Socialnämnden ajournerar sig mellan kl 15.00 - 15.20.

   

  Yrkande

  EwaMarja Andersson (M) yrkar på att första attsatsen ändras och att antal personer tas bort i förvaltningens förslag till beslut då hon anser att det är upp till Frälsningsarmén att avgöra hur pengarna disponeras.

  Förvaltningschef Mats Collin återtar förvaltningens förslag till förmån för Ordförandes yrkande.

   

   

   

   

   

   

   

 • Maritha Johansson (V) har besökt verksamhet Öppenvård barn och familj.

  Maritha Johansson (V) och EwaMarja Andersson (M) har deltagit vid ECAD-konferens. Alla föreläsningar finns att ta del av hos WFAD.

   

   

 • § 112

  Anmälningsärenden

 • Inga aktuella kurser och konferenser finns att redovisa.

 • Nämndsekreterare informerar Socialnämnden om att de flesta av kommande sammanträden och Ordförandeberedningar kommer att hållas i hus Kantorn, Ruddammsgatan 27.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.