Hoppa över navigering
 • § 1

  Upprop

 • § 2

  Val av justerare

 • § 3

  Fastställande av föredragningslista

 • Närvarande:

  EwaMarja Andersson (M), Karin Hedberg (C), Lars Öberg (S) och Maritha Johansson (V)

 • Rapport från Utredningsavdelningen

  • Försörjningsstöd står inför en stor utmaning i att digitalisera försörjningsstödet samt att fortsatta fördjupa det sociala arbetet med att hjälpa personer till egen försörjning. Den rutin som vi har som pilotprojekt är avsläppsrutinen. Vi håller samtidigt på inför ett reviderat verksamhetssystem. Försörjningsstöd arbetar även vidare med samlokaliseringsfrågan.

  • Samverkan mellan enheterna är en viktig fråga för hela förvaltningen.

  • Vi håller på att sätta nya samverkansrutiner med Omvårdnad Gävle, vilket upplevs positivt från båda håll.

  • Utifrån ökningen av placeringskostnader så är nya rutiner införda, där HVB-placeringar rapporteras till myndighetsutskottet med tätare intervall än tidigare.

  Rapport från Avdelningen för Ensamkommande barn

  • 31 dec 2017 var 164 st ensamkommande barn inskrivna i verksamheten. 36 st ankomstbarn har hanterats under 2017. 13 st nya barn anvisades till Gävle kommun under 2017, vilket även är den andel som Gävle kommun skall ta emot under 2018.
  • Största utmaningen är att dra ner på kostnader och inom verksamheterna.
  • Inom Utredningsenhet Ensamkommande barn har det påbörjats en reducering av tjänster.
  • Stödboendet Via har 11 st inskrivna och några är på väg att skrivas in.
  • Verksamhet Utsluss har ett 30-tal ungdomar inskrivna.
  • Boendena har några tomma platser i dagsläget.
  • I samtliga verksamheter arbetar man mycket med kvalitetsarbetet, även om det finns osäkerhet gällande verksamheternas framtid. 

  Rapport från Resursavdelningen

  • Öppenvårdsenhet Barn och familj har inte längre kö.
  • Hemstagården har ett rum ledigt och Nova fyra. Akutboendet fylls på.
  • Avdelningen har 17 jourlägenheter, vilka används frekvent, ofta till våldsutsatta kvinnor.
  • Privata hyresvärdar kräver fast inkomst och nolltolerans gällande skulder för att skriva egna kontrakt med klienter som har övergångslägenhet.
  • Samverkan ska ske med Omvårdnad Gävle och Region Gävleborg gällande ny lag – Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

  Rapport från Stöd- och förebyggandeavdelningen

  • Familjestödets kö har förkortats avsevärt. Anledningen är att verksamheten nu är fullbemannad.
  • Medborgardialog: Fältarna har tillsammans med Gavlegårdarna och Polisen tagit initiativ till medborgardialog i bostadsområdena Brynäs, Andersberg, Sätra och Nordost. Syftet är att skapa trygghet i bostadsområdet samt ge samhällsinformation. Även kultur- och föreningslivet kommer att involveras.
  • Förebyggandeenhetens arbete kan följas på sociala medier; Facebook och Instagram.
  • Våldbejakande extremist: Under året kommer mer uppmärksamhet riktas mot höger- och vänsterextrema grupperingar.

   

   

 • Johnny Gustafsson, Drogsamordnare i Gävle kommun, ger en rapport avseende CAN-undersökning 2017 åk 9.

 • Anna Sääf Vikström, Enhetschef Länsövergripande enheten, och Hanne Matscheko, Samordnare Barnahus Gävleborg, ger en information om Barnahus Gävleborgs verksamhet.

 • Jill Victor, Enhetschef Öppenvårdsenhet Vuxen, och Kenneth Bedsvåg, Alkohol- och drogterapeut Kompassen, ger en information om verksamhet Kompassen.

 • Malin Schönning, Näringslivsutvecklare Näringsliv och Arbete, ger en information om arbetsintegrerade sociala företag.

 • Enligt 16 kap 6 f § Socialtjänstlagen (SoL) skall Socialnämnden till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och kommunens revisionskontor rapportera på individnivå av ej verkställda beslut enligt SoL. Rapporteringen avser också avbrott i verkställighet. Rapporteringen skall göras kvartalsvis. Socialnämnden ska också lämna en statistikrapport till Kommunfullmäktige på motsvarande uppgifter. Rapporteringen avser fjärde kvartalet 2017.

  Bilagor

  • Mats Collin ger en ekonomisk nulägesrapport.
  • Extratjänster till Socialtjänst Gävle: Organisationen ska till ledningsgruppen varje månad redovisa hur många försörjningsstödstagare som fått extratjänst.
  • Upphandlade HVB enligt LOV: På vuxensidan har det skrivits avtal med 65 st. För barn och unga har det skrivits avtal med 27 st.
  • Förslag från Förvaltningsledningen vilka verksamheter som ska bjuda in Socialnämnden till verksamhetsbesök: Våren 2018 - Öppenvårdsenhet Barn och familj samt Enheterna Barn och Ungdom. Hösten 2018 - Mottagningsenheten och Försörjningsstödsenheterna.
  • EwaMarja Andersson (M) informerar om att  Ordförandeberedningen har deltagit i ett möte tillsammans med Rädda Barnen.
 • § 15

  Delegationsbeslut 1-31 december 2017

 • § 16

  Anmälningsärenden

 • § 17

  Domar

  • EwaMarja Andersson (M) informerar om att Socialnämnden kommer att få en inbjudan till en social frukost
   15 februari kl 07.30 på Söders källa. Kl 08.00 - 09.00 kommer det att vara ett program med bl a föreläsare, musik och goda exempel i Gävle kommun. Fokus för frukosten är barn och unga.
  • Konferens "Politiker i Socialtjänsten - hur klarar vi uppdraget?", webbsändning, 1 mars.
 • Lars Öberg (S) har en fråga gällande ärende "Riktlinjer för alkoholservering". När ska beslut tas i Socialnämnden? Ordförande svarar att uppgifter från krögare har resulterat i att förvaltningen behöver se över likriktning av tillsyn innan frågan om riktlinjer kan tas. Lena Ödeen (L) föreslår att beslut om "Riktlinjer för alkoholservering" tas vid Socialnämndens sammanträde i februari.

   

  Iris Källström (SD) önskar få veta vilka som får skyddat boende och vilka som inte får det, då det enligt henne missbrukas.
  Förvaltningschef Mats Collin svarar att förvaltningen kan ta fram information om hur bedömningen ser ut och redovisa detta vid kommande sammanträde samt att förvaltningen bör få förtydliganden av på vilket sätt missbruk förekommer för att kunna åtgärda det.   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.