Hoppa över navigering
 • § 159

  Upprop och val av justerare

 • § 160

  Fastställande av föredragningslista

 • Ordförandeberedning har ägt rum 18 september 2018 kl 13.15 - 15.45 i närvaro av Ordförande EwaMarja Andersson (M), Therése Hammarberg (M), Maria Stigenberg (L), Victoria Almqvist (KD), Lars Öberg (S) och Maritha Johansson (V).

 • Avdelningschef, Stöd- och förebyggandeavdelningen

  Det är ett högt tryck på Familjerättsenheten och Familjerådgivningen med långa väntetider, vilket är vanligt efter sommarsemestrar.

  Utvärdering av Barnahus kommer att göras under hösten 2018. Linköping har av regeringen fått i uppdrag att utvärdera alla Barnahus i Sverige. Även en internationell utvärdering kommer att göras.

  Våld i nära relationer: IVO kommer att göra en tillsyn gällande hur vi arbetar kring våld i nära relationer.

  Nuläget i Sätra: Man tycker sig ha bra processer på gång i området. Har fått kontakt med föräldrar och haft samtal med dem. Polisen är närvarande på ett annat sätt än tidigare. Fältarna har lyckats få till en dialog med boende i Sätra. Tillståndsenheten har fått i uppdrag att kolla upp alkoholserveringen på pizzerian i Sätra.

  Avdelningschef, Utredningsavdelningen

  Försörjningsstöd: Håller på att införa ett nytt arbetssätt i form av ökad digitalisering med större fokus på egenansvar för medborgare samt ökad uppföljning av enskilds planering för att komma igång i arbete eller annan sysselsättning, som leder till egen försörjning. Arbetsgruppernas förändringsarbete går bra. Vissa IT-relaterade frågor återstår att lösa.

  Utredningsenhet Ungdom har hög arbetsbelastning. Rekrytering av ny chef på enheten pågår, då enhetschef slutar sin anställning under hösten för att tillträda sin nya tjänst på Barnahus i december.

  IVO har gjort tillsyn med synpunkter på handläggning och dokumentation. För att komma tillrätta med bristerna men också arbeta proaktivt för att förhindra brister i dokumentation, så kommer kollegiegranskning att utföras samt utbildning i dokumentation och handläggning. Under hösten har två utbildningar i handläggning och dokumentation genomförts. Avdelningscheferna Lena Hörnell och Eva Westman har arbetat tillsammans med Region Gävleborg och Omvårdnad Gävle för att uppnå samverkan kring vuxna personer med samsjuklighet som är särskilt vårdkrävande, dock återstår flera viktiga frågor att lösa kring ekonomi och ansvarsfördelning.

  Avdelningschef, Resursavdelningen

  Boendena Hemstagården och Nova har fullbelagt. På Stallgatan bor det 26 personer, renovering pågår så därför kan boendet inte användas fullt ut. På Akutboendet har antal boende minskat.

  Tidningsartikel, där man eftersöker familjehem, har gett effekt.

  Öppenvårdsenhet Barn och Familj: Enhetschef kommer till Socialnämndens sammanträde i oktober för att informera om läget för enheten.

  Avdelningschef, Avdelningen för Ensamkommande barn

  Förberedelse för avveckling inom enheten pågår. Sesam Södra stänger 31 oktober 2018. 14 st är inskrivna på HVB Sesam i dagsläget.

  Gymnasielagen har fått "grönt ljus". 73 st boende i Gävle kommun omfattas av gymnasielagen. Kommunerna kommer initialt att få en schablonersättning samt dygnsersättning under förutsättning att ungdomarna har studiemedel och uppburit detta i minst 1 månad, gäller från vårterminen till och med det år ungdomen fyller 20 år. Fortfarande finns en del oklarheter, kring gymnasielagen, som behöver rätas ut.

 • Förvaltningschef Mats Collin ger en information kring Socialnämndens mål.

 • Förvaltningen har upprättat en delårsrapport för januari-augusti 2018, enligt kommunledningskontorets anvisningar. Verksamhetsrapporten innehåller bland annat uppföljning av nämndsmål, personalstatistik, resultat för perioden och utfallsprognos för året.

  Genomförd uppföljning av fastställda nämndsmål visar på god måluppfyllelse inom de flesta styrperspektiven och målvärdena för 2017 beräknas i flesta fall kunna uppnås för aktuella indikatorer. För styrperspektivet ekonomi beräknas dock inte målvärdena för indikatorer och nämndsmål kunna uppfyllas.

  Resultatet för perioden uppgår till - 26,2 mnkr. Resultatet i driftredovisningen för år 2018 bedöms bli – 45,0 mnkr. Investeringarna för året beräknas överskrida budgetram med 0,3 mnkr.

 • I anvisningarna för delår 2 år 2018 anges att nämnderna hädanefter ska lämna rapport för internkontrollen i anslutning till delårsrapporterna, innan den slutliga internkontrollrapporten för året lämnas i anslutning till årsbokslutet. Kommunledningskontoret kommer att upprätta en samlad uppsiktsrapport till Kommunstyrelsen i oktober 2018, med utgångspunkt från nämndernas rapporter.

  Förvaltningen har gjort en avstämning av pågående och planerade kontroller. När det gäller risker mot målen har avstämning gjorts utifrån genomförd chefsuppföljning under våren, samt enheternas verksamhetsrapporter i delår 2. Totalanalysen görs genomgående i helårsperspektivet, med resultatbedömning utifrån genomförda kontroller och redovisning i internkontrollrapporten för året. För övriga riskområden kommenteras de kontroller som genomförts för vissa riskområden och den lägesbedömning som görs för övriga riskområden. Resultatbedömningen görs även här i helårsperspektiv och redovisas i internkontrollrapporten för året.

 • Socialnämndens delårsbokslut indikerar ett kraftigt underskott i ekonomin för år 2018 och framåt. Åtgärder behöver därför vidtas för att minimera det prognostiserade underskottet. Kommunstyrelsen har efter delårsbokslutet beslutat om förstärkning av Socialnämndens budget, trots detta bedömer förvaltningen att kostnadsreducerande åtgärder (alternativt ökade intäkter) behöver vidtas motsvarande ca 30 mnkr. Muntlig dialog har förts mellan Socialnämnden och förvaltningsledningen om möjliga åtgärder. Förvaltningschefen har bland annat utifrån denna dialog dels tagit beslut om kostnadsreducerande förändringar, dels tidigare lagt förslag till nämnden på sådana. Därtill kommer föreliggande förslag till åtgärder som bör beslutas av nämnden. Åtgärder som nämnden informerades om vid sitt sammanträde i augusti. Ärendet har även beretts i förvaltningens ledningsgrupp. Förvaltningens ambition har varit att hellre räkna för lågt än för högt på bedömda ekonomiska effekter av föreslagna eller beslutade åtgärder. Dock är det flera osäkerhetsfaktorer som kommer att påverka hur det faktiska utfallet blir.

 • Socialnämndens delårsbokslut indikerar ett kraftigt underskott i ekonomin för år 2018 och framåt. En följd av detta är att förvaltningen i annan skrivelse har föreslagit nämnden att avveckla kvarvarande HVB-hemmet Sesam och Stödboendet Via, på grund av påtagligt minskat behov av platser för ensamkommande barn och ungdomar. Om avvecklingen genomförs kommer Björkegrenska gården, där ovan angivna verksamheter finns, att bli ledigt.

  Akutboendet, vars målgrupper primärt är barnfamiljer skrivna i Gävle som inte har någonstans att bo, är i behov av andra lokaler. Boendet finns idag i lokaler i Hemsta, i före detta Gavlegårdarnas huvudkontor. Detta hyreskontrakt är av tillfällig karaktär då Gavlegårdarna önskar använda tomten för uppförande av nya hyreshus eftersom Gävle har stora behov av fler hyresbostäder. Nuvarande hyresavtal gäller till sista februari 2019.

 • § 168

  Särskild förordnad vårdnadshavare

 • § 169

  Särskild förordnad vårdnadshavare

 • § 170

  Särskild förordnad vårdnadshavare

 • § 171

  Kontraktering av jourhem

 • § 172

  Yttrande till Tingsrätten

 • EwaMarja Andersson (M) föreslår att Stephanie Forsmark (C) utses till ledamot i Socialnämndens myndighetsutskott.

 • Inget finns att rapportera.

 • Inga rapporter finns att ge.

 • § 176

  Redovisning av delegationsbeslut

 • § 177

  Anmälningsärenden

 • § 178

  Redovisning av domar

 • Inbjudan: Konferens "Arbetsintegrerande sociala företag skapar vägar till arbete", 16 oktober 2018 kl 09.00-15.30.

 • Ingen övrig fråga är anmäld.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.