Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop och val av justerare

 •   2

  Fastställande av föredragningslistan

 • Ordförandeberedning har ägt rum 11 juni 2018 kl 13.15-14.00 i närvaro av Ordförande EwaMarja Andersson (M), vice ordförande Karin Hedberg (C),
  Victoria Almqvist (KD), Lars Öberg (S) och Maritha Johansson (V).

 •   4

  Information: Återrapport om uppdrag i VP

 • Särskild utsedd ledamot behöver utses att tjänstgöra som Tf Ordförande under delar av ordinarie Ordförandes semester.

 •   7

  Faderskapsärende

 •   8

  Faderskapsärende

 •   9

  Särskild förordnad vårdnadshavare

 •   10

  Särskild förordnad vårdnadshavare

 •   11

  Särskild förordnad vårdnadshavare

 •   12

  Kontrakterande av jourhem

 •   13

  Jourhem för tillfälliga uppdrag

 •   14

  Rapport från förvaltningschef

 •   15

  Rapport från förtroendeuppdrag

 •   16

  Delegationsbeslut 1 - 31 maj 2018

 •   17

  Anmälningsärenden

 •   18

  Domar

 •   19

  Kurser och konferenser

 •   20

  Rapport från Avdelningarna

 •   21

  Övriga frågor

 • § 116

  Upprop och val av justerare

 • § 117

  Fastställande av föredragningslistan

 • Ordförandeberedning har ägt rum 11 juni 2018 kl 13.15-14.00 i närvaro av Ordförande EwaMarja Andersson (M), vice ordförande Karin Hedberg (C),
  Victoria Almqvist (KD), Lars Öberg (S) och Maritha Johansson (V).

 • Förvaltningschef Mats Collin ger en muntlig återkoppling avseende uppdrag i Verksamhetsplanen.

 • Förvaltningens ekonomiska rapportering till Socialnämndens för 2018 består av en skriftlig månadsrapport, med utgångspunkt från resultatet för perioden och med bedömningar i ett helårsperspektiv, samt en statistikbilaga. I delårsrapport till kommunledningen (per 30/4 och 31/8) lämnas helårsprognos, målanalys samt ytterligare statistik och uppföljningsdata rörande ekonomi, personal och verksamhet. Kommunledningskontoret begär även in en månadsrapport från förvaltningarna, innehållande resultat för perioden samt helårsprognos med kommentarer, förutom för januari, maj och juli månad.

  Resultatet för perioden januari - maj är - 25,1 mnkr. Större avvikelser mot budget för perioden är (mnkr): Externa placeringar, vuxna (-2,8), Försörjningsstöd (-8,0), Ensamkommande barn (-1,6), generella sparkrav (-8) samt kommuninterna intäkter från Finansförvaltningen (-8).

  Nämnda större budgetavvikelser för perioden är liknande som vid delår 1 per 180430, och årsprognosen är oförändrad - 65 mnkr.

 • Särskild utsedd ledamot behöver utses att tjänstgöra som tf Ordförande under ordinarie Ordförandes semester 21/6 - 18/7, med undantag av de tillfällen då ordinarie Ordförande tjänstgör.

   

  Förslag: EwaMarja Andersson (M) föreslår att Therése Hammarberg (M) utses att tjänstgöra som tf Ordförande under ordinarie Ordförandes
  semester 21/6 - 18/7, med undantag av de tillfällen då ordinarie Ordförande tjänstgör.

 • Rapport från Resursavdelningen

  Undersökning har gjorts för antal ärenden per behandlare avseende Öppenvård Barn där varje behandlare är inne i 13 familjer var,  och Öppenvård Vuxen där varje behandlare är inne i 6-19 ärenden, i genomsnitt ca 13 personer var. På Kompassen har de ca 13 ärenden var.

  Besöksantalet på Dagcentralen, Sveavägen, har ökat. Många har anmält sig till Midsommarfirandet.

  Det är fullt på alla boenden och kö till Hemsta. Några få platser finns på Nova.

   

   

  Rapport från Avdelningen för Ensamkommande barn

  119 aktuella ärenden inom avdelningen per 31 maj. Av dem är 22 asylsökande, 76 med PUT och 5 svenska medborgare. Personalstyrkan håller på att anpassas till antalet ärenden.

  Mathanteringen på Sesam har förändrats. Avtalet med leverantör har sagts upp och de har helt ansvar för maten själva.

  Nya gymnasielagen omfattar drygt 9000 personer (i landet) som kan ansökan om uppehållstillstånd för studier.

  Omställning pågår vad gäller HVB Sesam Södra.

 • Budgetanpassning pågår. Har inbokade möten med andra kommuner för diskussion kring ekonomi.

  Mats Collin informerar om ny FOG (Förvaltningsorganisation).

   

 • * "Trygghetsdag 2018", 27 september 2018.

 • § 132

  Rapport från förtroendeuppdrag

 • § 133

  Anmälningsärenden

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.