Hoppa över navigering
 • § 71

  Upprop och val av justerare

 • § 72

  Fastställande av föredragningslista

 • Ordförandeberedning har ägt rum 10 april 2018 kl 13.15-15.45 i närvaro av Ordförande EwaMarja Andersson (M), vice ordförande Karin Hedberg (C),
  Maria Stigenberg (L), Victoria Almqvist (KD), Lars Öberg (S) och Maritha Johansson (V).

 • Avdelningen för Ensamkommande barn

  134 aktuella ärenden 30/3, varav 33 asyl och 97 PUT. 6 nya ankomstbarn till Gävle, varav 2 anvisade till Gävle.

  5 räknas som ensamkommande barn och 5 andra. 35 unga vuxna är inskrivna i Utsluss.

   

  Utredningsavdelningen

  Den återkommande frågan som diskuteras på hela Utredningsavdelningen, är hur vi ska hantera att öppenvårdens resurser inte räcker till för de behov som vi ser ute på enheterna.

  Det behövs ett intensivare arbete med våra individer och familjer, vilket medför större tidsåtgång, samtidigt som vi inom tre månader måste verkställa alla beslutade insatser oavsett svårighetsgrad, för att inte beläggas med vite. Detta innebär att vi inte kan lägga ärenden på vänt i öppenvården för att prioritera familjer och individer med tyngre problematik.

  Att både arbeta intensivt med personer som annars skulle behöva placeras utanför hemmet, och samtidigt arbeta med personer som sökt insats och är motiverade men inte har fullt lika stora behov, är inte möjligt med nuvarande personalresurser.

  På utredningsavdelningen medger bemanningen heller inte att ärenden följs upp med önskade intervaller, vilket gör att öppenvårdsinsatser kan pågå längre än nödvändigt.

   

  Resursavdelningen

  Öppenvårdsenhet Vuxen arbetar just nu med ca 300 personer och på Öppenvårdsenhet Barn och familj är 126 familjer aktuella. Önskemål om intensiva insatser finns från Utredningsenheterna, men Öppenvårdsenheterna har svårt att med nuvarande tryck och arbetsmängd tillmötesgå detta.

  Öppenvårdenheterna arbetar mycket med vilka metoder som är bäst för att kunna ge den bästa insatsen.

  Det är brist på jourfamiljer,  så rekrytering av sådana är högprioriterat.

  Samverkan mellan arbetsgrupperna är högprioriterat och fungerar mycket bra .

   

  Stöd- och förebyggandeavdelningen

  Enheterna har högt tryck i sina verksamheter, vilket det ofta är denna tid på året.

  Från Förebyggande enheten rapporteras om att om att denna sommar nog kommer att vara den aktivitetstätaste på många år. Till exempel kommer det erbjudas sommarskola för nyanlända. Kultur- och fritid ordnar många aktiviteter för ungdomarna, mycket på kvällar och helger. Fältarna deltar vid dessa aktiviteter. Det kommer att vara gratis för barn från 12 år att åka buss i sommar.

   

   

   

 • § 75

  Rapport från PWC

 • Förvaltningens ekonomiska rapportering till Socialnämnden för 2018 består av en skriftlig månadsrapport, med utgångspunkt från resultatet för perioden och

  med bedömningar i ett helårsperspektiv, samt en statistikbilaga. I delårsrapport till kommunledningen (per 30/4 och 31/8) lämnas helårsprognos, målanalys,

  samt ytterligare statistik och uppföljningsdata rörande ekonomi, personal och verksamhet. Kommunledningskontoret begär även in en månadsrapport från

  förvaltningarna, innehållande resultat för perioden samt helårsprognos med kommentarer, förutom för januari, maj och juli månad.

  Utgångspunkten för aktuell ekonomisk rapport är kostnadsläget enligt bokslut 2017, fastställd och fördelad internbudget för 2018, samt resultat för perioden.

  Resultatet för perioden januari-februari är - 13,0 mnkr. Större avvikelser mot budget för perioden är (mnkr): Externa placeringar, vuxna (- 3), Försörjningsstöd (- 5,2), Ensamkommande barn (- 2,3), samt generella sparkrav (- 3). I budgeten för året och angivet resultat för perioden är inräknat intäkter (alt. kommunbidrag) från kommunledningen för placeringskostnader (20 mnkr för året) och fältverksamheten (4 mnkr för året), i enlighet med antagen kommunplan för 2018-2021.

 • Med anledning av att antalet ensamkommande barn som söker asyl i Sverige har minskat, minskar också behovet av platser för dessa barn i kommunerna. En genomlysning har gjorts av avdelningschef för Avdelningen för ensamkommande barn, för att bedöma behovet av främst HVB-platser för ensamkommande barn inom Gävle kommun.

 • Arbete pågår kring idé gällande kostnadsreducering, om det är så att vi inte får förstärkning i budget.

  Staben kommer att flytta till Kantorn under Kristi Himmelsfärdshelgen. Socialnämndens sammanträden kommer till största del att hållas i deras sammanträdeslokal.

  Gällande arbetsmiljön på Skomakargatan 6: Mats återkommer med information till Socialnämnden i maj.

 • Socialnämnden har att utse deltagare till "Socialchefsdagarna 2018", 3-5 oktober 2018 .

 • Förvaltningen har, i enlighet med kommunledningskontorets anvisningar, upprättat förslag till synpunkter på preliminära mål och ramar 2019-2022.

 • Kommunledningskontoret har tagit fram en kommunkoncernövergripande kostpolicy. Syftet är att skapa en samsyn om vad som gäller och vilket förhållningssätt Gävle kommun har. Kostpolicyn riktar sig till kommunens anställda, samt externa leverantörer och även för information till medborgarna. Nämnder som ansvarar för tillagning och servering av måltider i stor utsträckning ska utforma egna handlingsplaner för hur kostpolicyn ska omsättas i praktiken. I denna grupp ingår Socialnämnden. Nämnden yttrande sig över förslag som togs fram i juni 2017, nu har reviderat förslag kommit till nämnden för nytt yttrande.

 • Nedanstående ändring föreslås i Besluts- och delegationsförteckning.

  Punkt 4.30 Beslut om bistånd stödboende ungdom       Beslutsrätt: Enhetschef  Utr.avd.,Socialsekr. UEE                                 

                              

   

   

   

                                                                                        

 • § 86

  Rapportering av ej verkställda beslut 2018

 • § 87

  Delegationsbeslut 1-31 mars 2018

 • Inkomna anmälningsärenden redovisas för Socialnämnden.

 • § 89

  Domar

 • Alkohollagen är en social skyddslag med mål att begränsa alkoholens skadeverkningar. Tillgängligheten av alkohol begränsas genom att tillståndshavarna skall uppfylla högt ställda krav för att få ett serveringstillstånd samt under tillståndets löptid efterleva alkohollagen och fortsätta uppfylla de initialt ställda kraven. Kommunens uppgift är att vägleda tillståndshavarna och kontroller att reglerna följs.

 • Syftet med en tillsynsplan är att få en tydlig struktur på tillsynsarbetet. Tillsynsplanen avser Tillståndsenhetens samtliga verksamhetsområden, detta för att tydliggöra verksamhetens uppdrag och omfattning.

  Tillståndsenheten har under februari 2018 dragit ner på antalet restauranginspektörer som nyttjas för tillsynsarbetet. Motivet är dels ekonomiskt då alkoholhandläggarna ska vara en del av tillsynen och det därmed inte tillkommer extra kostnader via extra arvoderade inspektörer. Men förändringen sker också därför att alkoholhandläggarnas högre kompetens i frågorna är en tillgång under tillsyn, särskilt i samtal med krögare och serveringsansvariga på plats vid tillsynsbesöket. Det ger högre kvalitet i samtalen och bättre information om vad som gäller och varför det förhåller sig på det viset.

  Regeringen har den 25 januari 2018 lämnat en lagrådsremiss om ny tobakslag. Där ingår bland annat införande av tillståndsplikt för tobaksförsäljning, och an-sökningsförfarande och prövning av försäljningsbolagets lämplighet. Införs denna förändring under året kommer anpassning till detta att vara en prioriterad uppgift.

 • Håkan Sellén (S), Therese Hammarberg (M) och Anna Rosén (SD) har besökt Utredningsenhet Barns beredning 9 april 2018.

  Karin Hedberg (C) deltog 11 april vid ett sammandrag på Konserthuset där man rapporterade om händelsen på Drottninggatan i Stockholm april 2017.

 • Ingen övrig fråga är anmäld.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.