Hoppa över navigering
 • § 6

  Upprop och val av justerare

 • § 7

  Fastställande av föredragningslista

 • Ordförandeberedning har ägt rum 16 januari 2019 kl 08.15-10.30 i närvaro av Ordförande Lars Öberg (S), 1:e vice Ordförande Stéphanie Forsmark (C) och 2:e vice Ordförande EwaMarja Andersson (M).

 • Lars Lodin, Kontorschef, Förebyggandekontoret

  På kontor Förebyggande kommer Försörjningsstöd  kopplas nära Enheten för daglig verksamhet, Vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten bl a. Då statsbidragen för extratjänster tagits bort ställs blir det stora utmaningar för verksamheten.

  Det har varit lugnt ute i områdena Sätra och Andersberg, inte lika mycket oro som tidigare.

  Ärenden från tillståndsenheten, avgifter, kommer att tas upp vid Socialnämndens sammanträde i februari.

   

  Lena Hörnell, Kontorschef, Myndighetskontoret

  På Myndighetskontoret har de träffats i chefsgruppen för att organisera arbetet inom kontoret. Bland annat så ska verksamhetsområdena utformas.
  Två Tillförordnade verksamhetschefer har utsetts. Kontorschefen har TF ansvaret för fyra enheter tillsvidare.

   

  Annelie Lindblom, Kontorschef, Kontor Hemma

  Kontoret ansvarar för boende hemma, Nova m fl och de håller på att rigga organisationen inom kontoret.

   

  Kia Fernlund, Kontorschef, Kontoret Boende

  Kontoret ansvarar för alla permanenta boenden inom sektorn. De håller på med informationssamlande för att få en helhetsbild av kontoret.

   

  Anita Bjurström, HR-chef, Sektor Välfärd

  Anita delar på HR-chefskapet tillsammans med Helena Vahlund.

  De stödjer cheferna i personalfrågor och medverkar även i facklig samverkan.

   

  Marina Norrman, Kommunikationschef, Sektor Välfärd

  Marina har arbetat med kommunikation inom Omvårdad Gävle cirka 16 år varav de senaste fem åren som kommunikationschef. Hon ser det som en spännande utmaning att få vara med och utveckla kommunikationsarbetet inom Välfärd Gävle. I hennes nya uppdrag ingår intern och extern kommunikation samt mediehantering.

   

  Rolf hammar, Ekonomichef, Sektor Välfärd

  Han håller på att sätta sig in i fd Socialtjänstens och fd Näringsliv och Arbetsmarknads verksamheter. Att pengarna kommer från tre olika nämnder är en utmaning, men han är säker på att det kommer att lösa sig.

  Ekonomisk uppföljning kommer att ske från och med februari månad.

   

  Martin Wagner, Strateg, Sektor Välfärd

  Martin har en bakgrund från fd Näringsliv och Arbetsmarknad. Han kommer att delta regelbundet vid Socialnämndens sammanträden.

   

 • § 10

  Rapportering av ej verkställda beslut 2018

 • Nedanstående ändringar föreslås i Besluts- och delegationsförteckningen

  10. Alkohollag (2010:1622)

  10.10a Beviljande av tillfälliga tillstånd till allmänheten upp till två dagar. 8 kap 2 §                                                                Enhetschef

  10.10b Övriga beslut gällande tillfälliga tillstånd till allmänheten. 8 kap 2 §                                                                            Myndighetsutskott     

  10.18 Tillfälligt tillstånd för provsmakning vid arrangemang. 8 kap 6 § 1 st 2 p                                                                       Enhetschef

                                                                             

  10.34 Yttrande till förvaltningsrätt och kammarrätt med anledning av överklagande, när yttrandet ligger i
  linje med det överklagade beslutet. 10 kap 1 §                                                                                                                    Enhetschef

   

   

   

  13. Tobakslag (1993:581)

  13.4a Meddela föreläggande och förbud samt vite upp till 10.000 kr. 20 § 2 st f                                                                     Enhetschef

                                                                                   

  13.4b Meddela föreläggande och förbud med vite över 10.000 kr. 20 § 2 st                                                                            Myndighetsutskott

                                                                                        

  14. Lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425)

  14.4a Meddela föreläggande och förbud samt vite upp till 10.000 kr. 20 § 2 st                                                                       Enhetschef

                                                                                        

  14.4b Meddela föreläggande och förbud med vite över 10.000 kr. 20 § 2 st                                                                           Myndighetsutskott

                                                                  

  Ändringar och anpassningar i samband med sektorsorganisationen

   

  Punkten                               Beslutsrätt

  1.10                                     Sektorschef, Kontorschef,Särskild utredare

  1.19                                     Kontorschef,Verksamhetschef, Utr.chef  MK

  1:20                                     Verksamhetschef,Enhetschef, Utr.chef    MK

  2.1                                       Kontorschef,Verksamhetschef, Utr.chef,  Enhetschef, 1:e soc.sekr,1:e alkoholhl, 1:e handl.

  3.4                                       Verksamhetschef, Utr.chef MK

  3.6                                       Myndighetskontoret (MK) ändring från utr.avd

  3.8                                       Sektorschef, Kontorschef

  3.9                                       Kontorschef, Verksamhetschef, Enhetschef

  3.10                                     Verksamhetschef, Enhetschef MK

  3.13                                     Kontorschef, Verksamhetschef

                                                                                        

 • Socialnämnden föreslås att inrätta ett myndighetsutskott under mandatperioden 2019-2022, att besluta i ärenden enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Alkohollagen och Tobakslagen med de undantag som framgår av Kommunallagen och 10 kap.5 § Socialtjänstlagen.

   

  Yrkande

  Viktoria Bernäng (V) yrkar att alla partier ska vara representerat i myndighetsutskottet.

  Ordföranden föreslår att avslå yrkandet.

   

  Propositionsordning

  Vid proposition på Viktoria Bernängs yrkande och Ordförandes förslag finner Ordföranden att Socialnämnden beslutar att avslå yrkandet.

   

  Förslag till ledamöter och ersättare i Socialnämndens myndighetsutskott

  Therése Hammarberg (M) föreslår EwaMarja Andersson (M)

  Lars Öberg (S) föreslår Lars Öberg (S), Stéphanie Forsmark (C), Sara Skoog Waller (L).

  Angelica Johansson (SD) föreslår Angelica Johansson (SD)

  Viktoria Bernäng (V) föreslår Viktoria Bernäng (V)

   

  Ajournering

  Socialnämnden ajournerar sig kl 13.50-13.55.

   

  Yrkande

  Daniel Hällman (SD) yrkar på att proportionella val ska genomföras.

   

  Ajournering

  Socialnämnden ajournerar sig kl 13.55-14.00.

   

  Sektorschef Magnus Höijer ger en kort information om vad som avses med proportionella val.

   

  Propositionsordning

  Vid proposition på Daniel Hällmans yrkande och Ordförandes fråga om bifall eller avslag finner Ordförande att Socialnämnden beslutar att val av ledamöter till Socialnämndens myndighetsutskott genomförs genom proportionella val.

  Då Socialnämnden beslutar att proportionella val ska tillämpas faller tidigare nomineringar i ärendet.

   

  Valförrättare

  Ordförande utses till valförrättare. Ordförande utser 1:e vice Ordförande och 2:e vice Ordförande till biträdande valförrättare.

   

  Sammanräkning

  (S), (L), (C), (MP) 3 ledamöter (plats 1, 2 och 4) till Socialnämndens myndighetsutskott

  (SD) 1  ledamot (plats 5) till Socialnämndens myndighetsutskott

  (M), (KD) 1 ledamot (plats 3) till Socialnämndens myndighetsutskott

   

   

  Förslag till ersättare

  Lars Öberg föreslår Ann-Katrine Myles och Fanny Eriksson

  EwaMarja Andersson föreslår Therése Hammarberg

  Viktoria Bernäng föreslår Viktoria Bernäng

   

  Val av ersättare

  Val av ersättare till Socialnämndens myndighetsutskott genomförs genom personval och utfaller med följande resultat:

  Ann-Katrine Myles 7

  Fanny Eriksson 7

  Therése Hammarberg 3

  Viktoria Bernäng 1

  Blanka röster 2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Bilagor

 • Den 1 juli 2014 infördes krav i Socialtjänstlagen (SoL) på behörighet för att få utföra vissa uppgifter inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård.

  Enligt dessa krav ska socialnämnden använda handläggare som har avlagt svensk socionomexamen eller annan relevant examen på minst grundnivå

  i högskolan för utförande av uppgifter inom socialtjänsten som rör barn och unga. Det avser uppgifter för målgruppen som innefattar bedömning

  av om utredning ska inledas, utredning och bedömning av behovet av insatser eller uppföljning av beslutade insatser.

  Enligt en övergångsbestämmelse i SoL får en handläggare som anställts före 1 juli 2014 fortsätta utföra ovan nämnda uppgifter till och med den

  30 juni 2019, även om de formella utbildningskraven saknas. I promemorian från Socialdepartementet föreslås en ändring av övergångsbestämmelsen

  innebärande att handläggare anställd före 1 juli 2014 får fortsätta utföra ovan angivna arbetsuppgifter fram till den 30 juni 2022.

  Yttrande

  Välfärd Gävle tillstyrker den föreslagna förlängningen.

  Nämnden har tidigare yttrat sig inför att aktuell bestämmelse infördes i SoL och var då positiva till kravet på behörighet. Nämnden bedömer det

  rimligt att de medarbetare som anställdes före 1 juli 2014 och som saknar nu gällande formell behörighet, ges förlängt utrymme att införskaffa

  denna behörighet.

   

 • Begäran om ”Synpunkter på länsöverenskommelse om samverkan inom missbruks- och beroendeområdet i Gävleborgs län” har inkommit från Region Gävleborg.

  Socialtjänsten i respektive kommuner i länet och Region Gävleborg har ett gemensamt uppdrag utifrån sina respektive professioner, för att tillsammans ge stöd till den enskilde, så att denne inte hamnar ”mellan stolarna”. Dock behöver ansvarsfrågan tydliggöras i länsöverenskommelsen, till exempel avseende primärvårdens uppdrag och socialtjänstens uppdrag avseende spelberoende och beroendebehandling för ungdomar från 13 års ålder. Det behöver även tydliggöras hur detta ska implementeras, då tidigare erfarenhet visar att detta varit en svårighet trots nationella riktlinjer och lagstiftningens intentioner. Länsöverenskommelsen behöver även ge exempel på insatser och vilka som har huvudansvaret i respektive frågor, till exempel avseende psykosocial behandling och vid samsjuklighet.

  I dokumentet hänvisas tvister till den operativa välfärdsgruppen. I Gävle kommun finns ingen sådan grupp avseende vuxna. Av den anledningen anser vi inte en operativ välfärdsgrupp vara en framkomlig väg för att lösa tvister, avseende ärenden, mellan socialtjänst och Region Gävleborg. Önskvärt skulle istället kunna vara en samverkansgrupp innehållandes personer med kunskap och beslutsmandat att snabbt fatta beslut i akuta ärenden. Det är av yttersta vikt att hänsyn tas till brukarperspektivet, vilket vi inte anser att det görs i föreliggande dokument. Det är viktigt att brukarna själva ges möjlighet till delaktighet avseende beroendevård, till exempel genom lokala brukarråd och brukarexperter samt att utveckla metoder för att göra brukare delaktiga – till exempel genom brukarrevisioner. Detta då de besitter erfarenhet gällande hur beroendevården skulle kunna fungera optimalt för att komma dem tillgodo.

   

  Tillägg till förslag till yttrande

  Enligt LVU 32 § regleras att Socialnämnden äger rätt att besluta om, och utse läkare för, läkarundersökning inför beslut om LVU-vård. På sidan 12 i rubricerad länsöverenskommelse saknas att detta är en insats som Region Gävleborg ansvarar för. Läkarundersökning i samband med LVM-utredning finns med, men motsvarande för LVU saknas. Det finns dock indirekt med i den uppräkning som finns på sidan 7 över vilka områden det bör tecknas lokala överenskommelser om samarbete.

  Således bör regleringen om läkarundersökning läggas till på sidan 12 i rubricerad överenskommelse.

 • Lena Hörnell, Kontorschef, Myndighetskontoret, ger en information avseende eventuell uppstart av lågtröskelmottagning i Gävleborg.

   

 • Socialnämnden beslutade 2018-11-21 om berednings- och sammanträdesdagar för år 2019. Vid beslutstillfället var berednings- och sammanträdesdagar för september 2019 vakanta, vilka Socialnämnden nu har att besluta om. Det har senare framkommit behov från Socialnämndens och Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens Ordföranden att byta veckodag avseende beredningar och sammanträden, vilket föreslås att ske från och med mars månads sammanträde.

 • § 17

  Ansökan om faderskapsutredning

 • § 18

  Särskild förordnad vårdnadshavare

 • § 19

  Särskild förordnad vårdnadshavare

 • § 20

  Beslut gällande umgängesbegränsning LVU

 • § 21

  Övervägande gällande umgängesbegränsning LVU

 • § 22

  Yttrande till Tingsrätten

 • § 23

  Yttrande till Tingsrätten

 • Magnus Höijer, Sektorschef, Sektor Välfärd ger en rapport:

  Katarina Stistrup, Bitr. Sektorschef och Kontorschef för Utveckling och Stöd ger en kort presentation av sig och sitt arbete.

  Under 2019 kommer sektorn att pröva sig fram gällande vilka tjänstemän som kommer att närvara vid Socialnämndens sammanträde.

  Hur gick det för Socialnämnden 2018? Magnus Höijer ger en kort rapport.

  Verksamhetsplaner finns utifrån de gamla nämnderna. En ny Verksamhetsplan för 2019 kommer att tas fram som förslag till beslut till Socialnämndens sammanträde i mars.

  Han ser det som viktigt att arbeta över nämndsgränserna.

  Vi är fortfarande inne i arbetet med att få organisationen att fungera så bra som möjligt. Detta är ett arbete som kontorscheferna gör för närvarande.

   

 • Lars Öberg (S) har besökt opiatmottagningen på Gävle sjukhus för ett studiebesök och resonemang kring eventuellt sprututbyte.

   

 • § 26

  Redovisning av delegationsbeslut

 • Anmälningsärenden som inkommit till förvaltningen redovisas vid Socialnämndens sammanträde 2019-01-30.

 • § 28

  Redovisning av domar

 • Konferens "Socialtjänstens framtidsfrågor", 14 februari 2019 kl 09.30

  Följande ledamöter får delta och har därmed rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst:

  Stéphanie Forsmark (C)
  Fanny Eriksson (S)
  Ann-Katrine Myles (MP)
  Sara Skoog Waller (L)
  EwaMarja Andersson (M)
  Ullrica Hedin (KD)
  Daniel Hällman (SD)
  Viktoria Bernäng (V)

   

   

 • EwaMarja Andersson (M): Tidigare har vi haft samverkan med Utbildning Gävle där förvaltningarna lyft sina frågor och samverkat kring dessa. Socialnämnden bör utse ledamöter till en samverkansgrupp. Formerna för hur samverkan kommer att se ut är dock oklar för närvarande. Ordförande kommer att diskutera detta med Utbildningsnämndens Ordförande.

  Roland Ericsson (C): Det upplevs att socialtjänsten inte har tillräckligt samarbete med fritidsgårdarna i Gävle. Hur samverkar vi i förebyggande syfte? Enligt Ordförande finns det en gedigen samverkan tillsammans med fritidsgårdarna. Fältgruppen har mycket kontakt med dessa. Föreningsfrukostarna, där föreningar är inbjudna, planeras att fortsätta.

  EwaMarja Andersson (M): Inbjudan till medborgardialog - det är en möjlighet till SKL's kompetensutveckling för personalen. Enligt Sektorschef Magnus Höijer är det en kommunövergripande fråga. Ett åtagande skulle behöva analyseras av flera berörda nämnder innan beslut fattas. Det har inte varit uppe för beslut i kommunledningen. Region Gävleborg är inne i projektet, så det borde finnas möjlighet att ta del av deras resultat. Ärendet bör återremmitteras till kommunledningen för bevakning.

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.