Hoppa över navigering
 • Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 • Kommunala Funktionsrättsrådet beslutar att fastställa föredragningslistan enligt utsänd handling med tillägg i §14 Övrigt: arvodesbestämmelserna och lokalbussarna samt färdtjänst.

 • Upprop görs av sekreteraren, närvarande står på sid 2. Mari Norén Hedberg utses att justera protokollet.

 • Föregående protokoll hittar du här: Möte 2023-10-09 | MeetingPlus [sv] (gavle.se)

 • Pågående detaljplaner hittar du här: Detaljplaner – Gävle kommun (gavle.se)

 • Information om arbetet med tillgänglighet på Agnes Kulturhus ges av avdelningschef för biblioteket Petra C Jonsson tillsammans med byggprojektledare Lilian Axelsson från Gavlefastigheter.

  En tillgänglighetsexpert är kopplad till byggprojektet och alla lagkrav är godkända av henne. Alla entréer ska vara tillgängliga och bredvid huvudentrén finns en tillgänglig entré med ledstråk vid huvudsidan mot Slottstorget.

  Eventsalen/hörsalen som ordnar många program har tillgängliga toaletter, samtliga med svängrum. Det finns även en tillgänglighetsanpassad toalett bakom scenen. Hissar finns i byggnaden och skyltning samt teleslingor kommer också att finnas när huset står på plats. Det pågår också trafikutredningar var man placerar hållplatser.

  Rådet framför att det borde finnas en akustisk ljudfyr vid entrén och den frågan tar Petra och Lilian med sig, dock är det inte ett lagkrav att ha ljudfyr. Även fråga om märkning av trappsteg tar dom med sig. Tillgänglighetsvandring kommer att ordnas med Funktionsrättsrådet.

 • Kristofer Dahlgren (L) informerar i vilket forum man lyfter frågor för beslut som tas av politiken. Reglementet om bidragsstöd till föreningar ska ses över och det finns en politisk enighet i frågan. Målet är att kunna söka bidragsstöd för 2025.

  Det framförs att gemensamma frågor för hela funktionshinderrörelsen är värda att lyfta i Funktionsrättsrådets sammanträden eftersom alla medlemmar ska representeras för att undvika att enbart några personers åsikter lyfts.

 • Kontorschef Lars Lodin på förebyggande och kompetens ger uppdaterad information om arbetet med Nygatans träffpunkt och eventuella Fontänhuset.

  Förstudien om Fontänhuset genomfördes av Patrik M Jansson och blev färdig januari 2023. Studien genomfördes via intervjuer med flera samverkansaktörer.

  Nästa steg är ett genomförandeprojekt finansierat via Samordningsförbundet och på grund av det ekonomiska läget i kommunen är frågan om finansiärer pausad.

  Träffpunkten på Nygatan 26 ska flytta till Nygatan 77. Aktivitetshuset flyttar till Hemlingby skola och arbetet med aktiviteter fortsätter. Man har rekryterat en ny enhetschef, Karin Skoog.

  Verksamheten har en positiv utveckling bland annat om hur man gör brukarna/kunderna delaktiga. Nya lokaler ger nya möjligheter bland annat tillgång till Skidstavallen och stugan som finns där i samarbete med IOGT/NTO (Sveriges största nykterhetsorganisation).

 • Sektorchef Tomas Hartikainen och Daniel Olsson (S) ordförande i utbildningsnämnden informerar om aktuella händelser som sker på en anpassad skola.

  Informationen handlar om missförhållandena på Lilla Sätraskolan och hela organisationen beklagar det inträffade. Bakgrunden är att på ett möte med en vårdnadshavare och medarbetare framkom det att det föreligger missförhållanden på skolan. Ett par elever och en vårdnadshavare tillsammans med medarbetare beskrev situationen utifrån deras perspektiv. De berörda eleverna ville inte vara kvar på skolan och fick omedelbart ny skolplats samt att det ordnades ny arbetsplats till medarbetare.

  Man kallade på rektor och biträdande rektor dagen efter mötet, vilka inte hade hört talas om detta. Sektorchefen beställde en extern utredning några dagar före jul som kunde starta omgående och skulle skötas skyndsamt.

  Polisutredningar pågår men man får inte ta del av utredningen och därför går det inte att uttala sig i dagsläget. Förseelser är av varierande karaktär, från mer gravt till mindre gravt. Nio av tio medarbetar är aktuella för utredningen och 9 elever av 21 är kvar i verksamheten och det är en helt ny personal och ledning.

  Sammanställning av svar på några frågor från rådet:

  ·       Det finns system för uppföljning och ett kvalitetssystem som man arbetar efter. Vart annat år utför Skolinspektionen en skolenkät som vänder sig till alla vårdnadshavare i olika årskurser, den är gjord senast 2022. Föregående redovisning visar att skolenheten får bäst betyg från deras anpassade skolor. Medarbetarundersökningen visar att dom som har dom högsta resultaten är inom anpassad skola.

  ·       Det har blivit ett ökat antal elever i särskolan och man kan läsa ämnen och ämnesområden med gravare funktionsvariation. Medarbetarna som finns har varit där väldigt länge, några vikarier har tillkommit med lite omsättning.

  ·       Den pågående utredningens underlag visar olika händelser som är väldigt grava och ingen försöker att backa ifrån det. Det kan vara en fråga om kultur, nämnden får återkomma om det. Värdegrundsfrågan måste man återföra på agendan men det är för tidigt att säga OM, VAD och NÄR saker och ting har hänt.

   

   

 • Anders Ekman (C) ordförande i samhällsbyggnadsnämnden informerar att de stora mängderna snö har gett konsekvenser för vinterväghållningen. Det är särskilt viktigt med väghållningen om man har svårare att ta sig fram än snittet.

  Ibland har man inte hunnit åtgärda snöröjningen och ibland har röjningen brustit i kvalitén och medskick från Anders är att man ska göra en felanmälan till Gävle kommun så att man kan skicka ut röjaren igen för att rätta till det som inte är bra gjort.

  Felanmälan görs till denna länk,i andra hand kan man ringa kommunens växel eller mejla samhallsbyggnad@gavle.se

  Anders informerar också att det har varit uppe ett förslag att ha ett möte med Gavlefastigheter, tjänsteperson från Livsmiljö och Svevia som man använder som bolag vid snöröjning. Om intresse finns så kan någon representant från rådet bjudas in.

  Peter Johansson (M) från arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden informerar att reglementet över bidrag till föreningar ses över under våren, en bred politisk enighet finns.

  Pekka Seitola (M) informerar att ett initiativärende är skriven gällande Brukarstyrda brukarrevisioner eftersom motionen som beslutades 2019 inte är verkställd. Även ett initiativärende om att höja habiliteringsersättningen från 15 kr/timme till 25 kr/timme är skriven.

  Helene Börjesson (MP) ordförande på kultur- och fritidsnämnden informerar att hon även är även ordförande i stiftelsen Forsbacka Bruk och i byggnaden har man har tillgänglighetsanpassat köket och entrén.

  Sfaffan Löfmark (C) informerar att före jul tog man upp skrivelsen om syn- och hörsel instruktörer i omvårdnadsnämnden som mottogs positivt.

 • Ann-Charlotte Jansson från Äldrevänlig kommun informerar om några genomförda aktiviteter inom projektet. Ett exempel är Sprintveckan där man intervjuade cirka 130 seniorer, sammanställde dagboksanteckningar och observationer för att få en uppfattning om hur man kan stötta seniorer att bli mer digitala och aktiva.

  Man kom fram till att alla inte vill bli digitala, många tycker det är svårt och man behöver locka med aktiviteter utifrån intressen och behov. Personal och volontärer kan vara behjälpliga med det digitala och det finns Digiguider att hämta gratis på Träffpunkter, Stadsbiblioteket samt alla närbibliotek.

  Äldrelotsen är en service som Gävle kommun erbjuder för att bidra till en tryggare och enklare vardag för seniorer. Äldrelotsen har ett brett perspektiv tack vare mångårig kompetens och erfarenhet från LSS (lagen och stöd och service för vissa funktionshindrade) och man försöker se till individuella anpassningar för att så många som möjligt kan delta.

  Josefine Wennelin tar upp den fortsatta diskussionen från föregående sammanträde om ”Uppdrag 8” som innebär att kommunstyrelsen har i uppdrag att stärka arbetet med tillgänglighet för alla medborgare. Första förslaget är att ha en dialog i Funktionsrättsrådet och vid föregående möte framkom det att man efterfrågade en uppföljning av våldspreventivt arbete vilket är framfört till organisationen Rädda Barnen. Även information om fritidsaktiviteter för dom med eget boende efterfrågades och att man också ska ta in mer från den internationella funktionshinderpolitiken.

  Vid fler medskick kan man höra av sig till Josefine och Ann-Charlotte.

   

   

   

  Bilagor

  • Svar på skrivelsen om boendestöd enligt bifogat dokument. 
  • Nuläget om hur man arbetar med riktlinjerna kring de nationella riktlinjerna för schizofreni i Gävle kommun enligt bifogat dokument. 
  • Skrivelsen om syn- och hörselinstruktörer utreds på sektor Välfärd och har presenterats på Omvårdnadsnämndens sammanträde innan nyår. Funktionsrättsrådet ska få ett föredrag om det från Välfärd förhoppningsvis nästkommande möte.  

  Bilagor

 • Inget att rapportera.

 • Funktionsrättsrådet framför att det borde göras en översyn av arvodesbestämmelserna gällande ersättning när kommunen använder deras kompetens/expertis.

  Kristofer Dahlgren (L) svarar att arvodesfrågan har diskuterats mycket i det politiska rådet och man gör en översyn om vad som kan göras denna mandatperiod. Kommunjuristen har informerat att arvoden till annat än politiker är olagligt och därför har man sett över andra alternativ som exempelvis någon form av uppdragsanställning under de timmar man är tillgänglig för Gävle kommun. Frågan har också aktualiserats på grund av att det är på väg att starta ett till råd (HBQT). Råden ska behandlas på lika sätt.

  Det framförs till Anders Ekman (C) att synskadade har svårigheter att läsa busstabellen i Furuvik och tabellerna i stan. Han får också frågorna om varför biogasbussar har tagits bort och varför linje 501 som gick till Hemlingby är borttagen.

  Anders svarar att bussarna upphandlas av Region Gävleborg och ansvarar därmed för och el/gasbussarna men att kommunen för dialoger med regionen där man framför synpunkter.

  Hemlingbybussen, 95, har varit kommunens tidigare och det gjordes tillköp fram till nyår och samhällsbyggnadsnämnden fattade beslut om att ta bort linjen på grund av för få resenärer vilket inte var ekonomiskt försvarbart. 

  Den övriga frågan om färdtjänst utgår då det inte finns utrymme för diskussion.

 • Sammanträdesdagar för år 2024: 14 mars, 2 maj, 26 september, 5 december. 

 • Nästa möte är den 14 mars, Förvaltningshuset rum Amsterdam. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.