Hoppa över navigering
 •   1

  Mötets öppnande

 •   2

  Upprop

 •   3

  Val av justerare

 •   4

  Godkännande av dagordning

 •   5

  Föregående protokoll

 •   6

  Information från X-trafik

 •   7

  Lägesrapport från projekt en Äldrevänlig kommun

 •   8

  Lägesrapport om funktionsrättsfrågor under Coronapandemin och framåt – daglig verksamhet och gruppboende

 •   9

  Information om ny verksamhet inom kontor Förebyggande och Stöd

 •   10

  Information om arbetet med tillgänglighet på Gävle kommuns webbplats utifrån Lagen om tillgänglighet till offentlig service

 •   11

  Återrapportering från Tillgänglighetsgruppen

 •   12

  Rapportering från Gävle kommuns Funktionsrättsråds kontaktpolitiker

 •   13

  Samarbete med Kommunala Pensionärsrådet gällande arbetet om aktiv involvering vid nybyggnation och exploatering

 •   14

  Remissvar och yttranden

 •   15

  Anmälningsärenden/För kännedom

 •   16

  Utskickat till rådet sedan senaste sammanträdet

 •   17

  Övrigt

 •   18

  Nästa möte

 •   19

  Avslutning

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.