Hoppa över navigering
 • Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 • Upprop görs av sekreteraren, närvarande står på sidan 2. Sören Norman utses att justera protokollet. 

 • Kommunala Funktionsrättsrådet beslutar att fastställa föredragningslistan enligt utsänd handling.

 • Länk till föregående protokoll: Möte 2022-12-05 | MeetingPlus [sv] (gavle.se)

  Fråga från rådet gällande föregående protokoll §57; är beställning gjord gällande brukarrevisionen?

  -          Det finns en motion om brukarrevisionen och frågan tas upp under våren. Ordförande återkommer om skrivelsen.

 • Länk till aktuella detaljplaner: Detaljplaner – Gävle kommun (gavle.se)

 • Information ges om projektet "Fontänhus" av Patrik Jansson.

  Patrik fick förfrågan för ett år sedan att göra en förstudie om ett Fontänhus i Gävle. Det är ett koncept som startade redan år 1958 i New York av före detta patienter på mentalsjukhus som behövde hjälp och stöd efter utskrivning. Idag finns det 330 hus i olika delar av världen och 13 i Sverige. Styrelsen i husen ger stöd i ekonomiska frågor som består av chef och några medlemmar.

  Man arbetar utifrån ett psykosocialt perspektiv för att komma igång i arbete och dom som deltar blir klubbmedlemmar i huset och det är frivilligt, kostnadsfritt, inte behovsbedömt och inte tidsbestämt. Man utser handledare med speciell utbildning för att ge rätt stöd åt medlemmarna. Dom som inte kommer ut i arbetslivet eller börjar studera får fortsätta att vara medlemmar och delta i husets aktiviteter.

  Man satsar även på ett socialt program för att man ska kunna få ett socialt meningsfullt liv utanför aktivitetshuset. Man gör även aktiviteter på helger och husen är öppna på alla högtider för att bryta isolering.

  Öppet tiderna är 8:30-16:00 och en del medlemmar är där hela dagar och andra på deltid. Man får frukost och lunch för självkostnadspris och fikat på eftermiddagen är gratis. Sysslor fördelas under dagen och huvudaktiviteterna är kökssysslor och administrativt arbete. Vissa hur har även trädgårdsarbeten.  

  I Gävle förs det dialog om var huset ska vara vilket beror på hur medel man får från Regionen och kommunen. Det måste finnas ett lämpligt kök och det ska ligga lättillgängligt för att alla ska kunna ta sig dit på ett bra sätt.

  Alla Fontänhus ska följa 37 riktlinjer för att säkerställa kvalitén och ge samma möjligheter att påverka innehållet. Var tredje år granskas Fontänhusen av Club House International för att man ska fortsätta kvalificeras.

 • Information ges om Äldre vänlig kommun av Ann-Charlotte Jansson. Handlingsplanen antogs i Kommunfullmäktige den 20 juni 2020 och följs upp årligen där man rapporterar från sektorer och bolag i kommunen.

  Det kommande är utbildningsinsatser gällande digitalt stöd för seniorer och man planerar att placera ut parkbänkar i Hille och Bomhus, stärka volontärarbetet och utöka samverkan för fler mötesplatser och träffpunkter för seniorer. Det har bland annat startats volontärledda samtalscirklar på träffpunkter om livet vilket är väldigt uppskattat.

  137 offentliga arrangemang ordnas inom kultur för äldre. 122 ordnas på vård och omsorgsboenden och 60 kurstillfällen/webbsändningar.

  Välfärd arbetar med:

  •      tar fram och uppdaterar kompetensstegar/kompetenstrappor och vilka utbildningar som behövs för att komma vidare i stegen/trappan.

  •      tar fram kompetensutvecklingsplaner för medarbetare.

  •      utvecklar webbutbildningar

  Handlingsplanen finns att hitta på: www.gavle.se/aldrevanlig

  Man har även startat upp en verksamhet som heter Äldrelots, där kontaktpersonen är knyten till Välfärd på förebyggande avdelningen och kan träffas på Kaplansgatans och Brunnsgatans träffpunkter.

  Äldrelotsen kan förmedla information om till exempel:

  •       träffpunkter och aktiviteter för seniorer i Gävle kommun som främjar hälsa   och social gemenskap

  •       anhörigstöd för dig som stödjer, hjälper eller vårdar en närstående

  •       hur du gör om du vill engagera dig som volontär

  •       information om senior- och trygghetsboenden i Gävle kommun

  •       hur du ansöker om bistånd

  •       föreningar och studieförbund som erbjuder utbildningar i att hantera en smartphone, surfplatta eller dator

  •       tips på var du kan få hjälp med hushållsnära tjänster såsom exempelvis städhjälp, tvätt, gräsklippning och snöskottning

  •       digital support av enklare karaktär

  •       Äldrelotsen hjälper inte till med bankärenden och privatekonomi, där hänvisas du till din bank.

   

 • Jonas Norström Pettersson och Elin Ivarsson från kultur- och fritid informerar om deras arbete med brottsförebyggande på samverkansenheten som har funnits i 30 år vilket också är en universell prevention. Man stödjer vuxna som möter barn och ungdomar från 0-18 år.

  Där ingår:

  •     föräldrar

  •      skolledare

  •      lärare

  •      personal på förskolan

  •      fritidsgårdarna

  •      ledare i föreningslivet

  •      vuxenvandrargrupper.

  Forskning visar att ett framgångsrikt brotts-, drog- och våldsförebyggande arbete grundar sig på att barn och ungdomars behov av att bli sedda, hörda och bekräftade blir tillgodosett, men också att alla barn och ungdomar får möjlighet att finnas i positiva sammanhang och när så behövs möta gränser.

  Uppdraget syftar till att stärka arbetet med att ge barn och unga en meningsfull fritid fylld av fysiska aktiviteter och kultur. Gävle växer och fler barn och unga behöver tillgång till föreningsliv och kulturarenor. Under 2022 genomfördes ett uppstartsarbete för att säkerställa hållbarhet över tid för uppdraget. Målet är att skapa fler tillfällen för aktiviteter inom ramen för nämndens egna verksamhetsområden samt att fördela ekonomiskt stöd till föreningar och aktörer.

  Uppdraget ska genomföras med nära och aktiv kontakt med föreningslivet och genom detta stötta och utveckla kontinuitet och långsiktiga satsningar som kan främja barn och ungas liv och hälsa genom kultur och fritid. Det kan exempelvis handla om såväl ökad tillgång till och fler aktiviteter på biblioteken, initiativ som stärker tillgången till friluftsliv, tillgängliggörande av arenor såsom konserthus och kulturskola på tider där dessa annars håller stängt. Ett fokus ligger på lovverksamheter, där det idag är känt att många barn står utan både socialt skyddsnät och meningsfull sysselsättning.

  Tillgängliga fritidsgårdar med bra fysisk miljö, kompetens och kommunikation behövs och i dessa frågor behöver man hjälp för att kunna nå ut till rätt målgrupp.

   

 • Trafikplanerare Lisa Hjälsten informerar om hennes arbete med att ta fram en kollektivstrategi samt att utveckla kollektivtrafiken för Gävle kommun.

  Strategin ska ge en samlad bild av ambitionsnivån för utvecklingen av kollektivtrafiken inom ett geografiskt definierat område och vilka förutsättningar som behöver vara på plats för att den utvecklingen ska uppnås.

  Den innefattar gator och vägar (kommunen/Trafikverket/enskilda), hållplatser och bytespunkter (X-trafik/kommun), stadsutveckling (kommun) hållbarhet (samtliga), trafikering och fordon (X-trafik). Målet är att kollektivtrafikens marknadsandel i Gävle kommuns geografiska område ska fördubblas till 2030, i förhållande till annat motoriserat resande. Under arbetet med handlingsplanen arbetar man med behov och synpunkter och när projektet är klart tar kommunfullmäktige beslut 2023-10-30.

  Synpunkter från rådet är att man har diskuterat minibussar/anslutningsbussar. Lisa informerar att det finns något liknande i en annan kommun som hon har framfört till X-trafik.

  Rådet framför även att det så kallade 65-plus kortet ska hanteras snabbt för att man ska ha möjlighet att åka kostnadsfritt även på helger och vardagskvällar. Denna fråga ska utredas på Samhällsbyggnadsnämnden enligt Lisa. En annan fråga är att då man måste kliva på bussen i bak så ska man inte behöva gå fram till chauffören för att visa kortet vilket är svårt om man har gångbesvär. Frågan tas med X-trafik, hon informerar att det även går att lämna en e-petition till X-trafik vid synpunkter. Vid frågor om linjenät så är det även X-trafik som ansvarar för den och har mandat att besluta.

  Anna Nordin, landskapsarkitekt på Livsmiljö informerar om Gävles lek- och aktivitetsplatser och strategier för den fortsatta utvecklingen. Dessa ska utformas med god gestaltning, ge förutsättningar för inkluderande lek och rörelse, upplevas trygga och säkra, vara hållbara, gynna ekosystemtjänster, finnas nära och utformas med delaktiget från allmänheten. 

  Gävles lek- och aktivitetsplatser ska vara välkomnande för alla, oberoende av kön, ålder, funktionsförmågor eller bakgrund. Utformningen och lokalisering av lek- och aktivitetsplatser ska genomsyras av ett inkluderande tänk. Tillgängligheten ska förbättras på befintliga lekplatser.

  På alla lek och aktivitetsplatser ska det eftersträvas orienterbarhet, olika rumsligheter och olika lek och aktivitetsfunktioner som tilltalar så många målgrupper som möjligt. Minst en utrustning ska vara nåbar och anpassad för rörelsehindrade.

  I varje stadsdel ska finnas MINST en lekplats som är övervägande tillgänglig. Majoriteten av utrustningen ska alltså vara anpassad och nåbar.

  Dialog ska alltid hållas när en lekplats storlek stadsdelslek eller grannskapslek ska byggas om eller byggas ny. Vid byggnation av närlek kan dialog hållas utifrån intresse i området och möjligheter att genomföra.

  I ytterområden där det saknas underlag för stadsdels- eller grannskapslek ges möjlighet till medinflytande som regel vid anläggning även av närlek. 

  Vid samråd/dialog med barn är det viktigt att kunna ge en tidsram för kommande genomförande av förstudien.

  Anna efterfrågar en referensgrupp där man kan diskutera om något viktigt saknas i strategin ur tillgänglighetsperspektiv och för att nå gävlebor från alla målgrupper.

 • Anders Ekman (C) från samhällsbyggnadsnämnden informerar om att detaljplaner ligger ute och det är mycket investeringar. Han ställer frågan om hur rådet önskar få informationen om detaljplanerna och önskemål framförs om samråd i form av fysiska presentationer och en personlig kontakt med Livsmiljö. Eventuellt ordna en dragning från Samhällsbyggnadsnämnden nästa gång. Anders tar med sig frågan.

  Staffan Löfmark (C) som respresenterar omvårdnadsnämnden tar med sig frågan om syn- och hörselinstruktörer.

 • § 11

  Återrapportering från Funktionsrättsrådets utskott

 • Sammanträdet den 11 december flyttas fram till den 4 december. 

  Två frågor från rådet:

  För ungefär ett år sedan frågade jag om hur det ser ut med utbildningsnivån inom det personliga stödet men jag har fortfarande inte fått svar? Frågan tas vidare från omvårdnadsnämndens representant Staffan Löfmark. 

  Jag undrar också hur pass lång tid som jag maximalt skall behöva vänta om jag lämnar en fråga till kommunen? 

  Sören Norman informerar om boken ”Bygg ikapp” skriven av Elisabet Svensson som tar upp både inomhus- och utomhus miljöer kopplat till tillgänglighet. Återkoppling önskas om boken ska köpas till rådet.

  Lars-Göran Wadén väljs till workshopen gällande gatuutvecklingsplanen kopplat till Livsmiljö, men det önskas även en separat referensgrupp.

   

 • Nästa möte är den 8 maj, klockan 13.00-17.00 på konserthuset Bo Lindesalen. 

 • § 14

  Avslutning

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.