Hoppa över navigering
 • Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 • Upprop görs av sekreteraren, närvarande står på sidan 2. Mari Norén Hedberg utses att justera protokollet.

 • Kommunala Funktionsrättsrådet beslutar att fastställa föredragningslistan enligt utsänd handling.

 • Föregående protokoll godkänns och beslutas att läggas till handlingarna. 

 • Roger Persson (MP) ordförande i valnämnden informerar om utvärderingen av valet utifrån tillgängligheten.

  Man har gjort en sammanställning av synpunkter som underlag till utvärderingen där det framkommer att eftersom en del lokaler är små uppstod det trängsel under röstningen. Hela landet hade liknande problem vilket medförde att det tog längre tid att rösta. Skyltningen var dålig i centrala Gävle vilket dock åtgärdades. En annan synpunkt är att det var för mörkt i vissa lokaler.

  Nivåskillnaden i Stadshuset gjorde det svårt att komma in med hjälpmedel och rullstolsburna fick ta en annan ingång. Det var även långt att nå fram till valsedlarna för rullstolsburna. Enligt Roger fanns det två högre bord i röstningsbåsen och ett lägre som ska vara anpassad för rullstolar och man har följde måtten som man har blivit instruerad till men det går att korrigera det om det inte var bra.

  Rådet framför att valinformationen inte var anpassad av några partier. Enligt Helene Åkerlind har partierna fått information om hur man ordnar information på lätt svenska och punktskrift med mera och det är upp till varje parti att se till att det finns. Rådet framför att politikerna borde få en utbildning i det. Det framkommer också att det var svårt att se vilket parti som låg facken och man önskar bättre ordning för att hitta rätt valsedlar och Roger informerar att valarbetarna kan vara behjälpliga att leta rätt valsedel om det blir rörigt i lådorna.

 • Biståndshandläggare Malin Blomqvist från utredningsenheten LSS - Lagen om stöd och service och Socialpsykiatri informerar om ärendegången från ansökan till beslut.

  Det är Förvaltningslagen som styr ärendegången och man kan beviljas insatser enligt Socialtjänstlagen eller Lagen om stöd och service. Om man inte tillhör målgruppen för LSS så utreds man enligt Socialtjänstlagen. Personen ansöker själv eller med stöd av en företrädare som kan vara en vårdnadshavare, god man eller förvaltare och det är frivilligt att ansöka.

  För att komma i kontakt med en biståndshandläggare kan man ringa via kommunens kundtjänst, via mejl, lämna en skriftlig ansökan eller via e-tjänst. Sedan blir man kontaktad av en biståndshandläggare. Andra kan göra en anmälan om det finns ett behov av stöd och det hanteras på samma sätt, att biståndshandläggare tar kontakt med den enskilde och man bokar en träff.

  I utredningsarbetet utgår man från en modell som heter IBIC – ”individens behov i centrum” och biståndshandläggaren utreder behoven tillsammans med den enskilde och om man önskar kan en närstående eller en vårdkontakt vara med. Man har rätt att anlita tolk. Vid behov tar man in underlag från till exempel läkare, arbetsterapeut eller psykolog. Man får inte ta in mer underlag än vad som ansökan gäller och den sökande ger sitt samtycke om man har rätt att ta kontakt med andra myndigheter eller inte. Utredningen skrivs i ett datasystem och man får ta del av sin utredning innan biståndshandläggaren har fattat sitt beslut. Antingen får man bifall, delavslag eller avslag på det man har ansökt om. Vid avslag ska tydlig information lämnas och hur man överklagar och den sökande kan få hjälp av biståndshandläggaren att skriva sin överklagan som skickas till Förvaltningsdomstolen. Beviljade insatser följs upp årligen som en kvalitetssäkring.

  Fråga från rådet: vilket lagrum tillhör personer som får en demensdiagnos i yngre ålder?

  Svar: eftersom Socialtjänstlagen och Lagen och stöd och service skiljer sig åt så gör man först en personkretsbedömning för att veta om den sökande kan beviljas insatser via Lagen om stöd och service där insatserna är avgiftsbefriade.

  Vid en alkoholdemens utreds man via Socialtjänstlagen eftersom det inte går under någon personkrets.

  Boendestöd riktar sig mot socialpsykiatri och där beviljas insatser utifrån punktinsatser som ska planeras tillsammans med individen och boendestödet genom att upprätta en genomförandeplan.

  Kontaktuppgifter till biståndshandläggare Malin Blomqvist vid frågor är: malin.blomqvist@gavle.se

 • Strategerna Nadja Dini Eliasson och Emma Johansson från Social hållbarhet informerar om bemötandeutbildningen som kommer att erbjudas för alla verksamheter.

  Utbildningens syfte är att prata om lika rättigheter och ett bemötande som gör att alla Gävlebor som berörs av våra verksamheter känner sig lika välkomna och delaktiga i de kontakter, tjänster och den service som man ger varje dag. Den grundar sig på forskning, strategers kompetens och personer som har egen erfarenhet av bemötandefrågor.

  Vid utbildningen diskuteras normer, trygghet, fysisk miljö och om någon blir sämre behandlad än någon annan. Det har samband med någon av de sju lagstiftande diskrimineringsgrunderna; religion eller annan trosuppfattning, kön, etnisk tillhörighet, ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck.

  Under utbildningen kommer man ha övningar för att bli medveten om normer vilka kan vara osynliga. Presentationerna i kurserna ska anpassas så att alla verksamheter kan ta del av utbildningen. Varje verksamhet väljer sedan vilken av diskrimineringsgrunderna som är viktigast att arbeta med och utvecklar mer. Olika verksamheter har olika förutsättningar beroende på vad man behöver förbättra.

  Utbildningen är fysisk i dagsläget och man undersöker om man även ska kunna ha den digitalt. Varje enskild verksamhet ansvarar för uppföljning och utvärdering.

 • Kultur och fritidsnämndens ordförande Helene Börjesson (MP) informerar om revidering av det idrottspolitiska programmet ”Hållbar idrott” där man arbetar med prioriterade grupper, bl.a. funktionsnedsatta.

  Utlåning av sport- och fritidsutrustning via ”Fritidsbanken” ska vara enkelt och sportotekets lokal ska flyttas till Nynäs för att få större ytor med redskap så att fler kan delta.

  Man kommer att ta beslut om arbetet med ”Friluftslivsplan” vilket är ett arbete för lättare kunna vistas i grönområden. En presentation från fritidsavdelningen vore bra för rådet där man också kan ta emot synpunkter uppger Helene vidare.

  ”Labbis” i Forsbacka som är en otillgänglig byggnad har fått medel till anpassning.

  En projektledare är tillsatt för att utreda landsbygden.

  Tomas Djurhed från Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden (KD) informerar om revidering av föreningsstöd och mer information om det kommer längre fram.

  Ordförande från Samhällsbyggnadsnämnden Daniel Olsson (S) informerar om att tre medlemmar från Funktionsrättsrådet har testat att åka den nya båten Royal Star. Ombordstigning sker i fören vilket anpassas lättare till bryggor och det finns en bra trapplift. Framkomligheten med hjälpmedel är bra till den anpassade toaletten. Man undersöker om båten ryms inom den upphandling man har gjort och hoppas att den stämmer överens.

  Samhällsbyggnadsnämnden ska utreda hur Limöbåten och Royal Star ska trafikeras. I dagsläget går Limöbåten till EngelTofta, Furuvik och Limön. Man vill titta hur tillgängligheten är dit man kommer och det finns förbättringspotential, vilket kommer att ingå i utredningen.

  Daniel säger också att det är önskvärt att det står i tidtabellen vilken av dessa två båtar som är tillgänglighetsanpassad. Biljett ska kunna bokas i förväg.

  Samhällsbyggnadsnämnden kommer även att ta beslut om ett program för Bolognerskogen med bland annat att förbättra belysningen för att stärka tryggheten. Man kommer också att göra brusreducerande åtgärder för att minska störande ljud och att beskära kanter på grusgågator för att förhindra olyckor.

  Helene Åkerlind informerar från Kommunstyrelsen att budgeten har ökat med 4,5 procent på grund av ökade utgifter som en följd av inflationen. Man har lagt en besparing på 1 procent på varje nämnd. Gävle kommun har två tuffa år framför sig.

  Ny ordförande för Kommunala Funktionsrättsrådet kommer att väljas i Kommunstyrelsen i februari samt ersättare. Dom nya kommer att bli ansvarig för ett varsitt utskott i rådet och utskottens möten borde komma i gång i februari nästa år.

  Helene tillägger att träffpunkten ”Aktivitetshuset Nygatan 26” ska upp i nämnd för beslut.                         

 • Bifogade handlingar:

  -          21 september 2022 minnesanteckningar utskott Funktionsrättsrådet

  -          10 november 2022 minnesanteckningar utskott Funktionsrättsrådet

  -          Minnesanteckningar - Utskottet TGG 21 oktober

  -          17 november 2022 minnesanteckningar utskott Funktionsrättsrådet

 • Helene informerar att trygghetsanställningarnas löner är fastställda och att kommunen har gjort en beställning gällande brukarrevisionen och ett avtal med Regionen bör skrivas med föreningarna.

  - Bifogad bilagehandling - frågor och svar mellan Livsmiljö och rådet. 

 • Sammanställning av medlemmarnas utvärdering:

  - Uppföljning av Tullhuset och krav till rådets nya politiker att man ska delta i bemötandeutbildningen.

  - Önskemål om att få delta i upphandlingsprocesser för att få kunskap om hur det går till utifrån tillgänglighetskrav.

  - El-sparkcyklarnas användning bör följas upp. Bland annat hur dom får parkeras och förvaltas.

  - Information om kultur- och fritidsevenemang gällande tillgänglighet och att det måste finnas minst en anpassad toalett typ baja-maja.

  - Rådet behöver synas mer på gator och torg och opinionsbilda mer.

  - Utskotten fungerar inte tillfredsställande och man behöver intresserade människor som deltar. Utveckling av utskottsarbetet.

  - Bättre kontakt med Regionen är önskvärt eftersom frågor ligger i ”gränslandet” och man skyller på varandra.

  - Nygårdens träffpunkt, som nu heter Aktivitetshuset Nygatan 26 – hoppas det kommer att förbättras då många har slutat att delta.

  - Missbruksfrågorna – att få ett samarbete med Regionen och kommunen. Personer hamnar mellan stolarna om man inte får hjälp i rätt tid.

  - Viktigt att människor har en sysselsättning för att motverka psykisk ohälsa. Ex att ha en bra träffpunkt.

  - Skolan – tidiga varningstecken gällande funktionshinder ska uppmärksammas för att kunna sätta in tidiga insatser.

  - Högre närvaro av politikerna på rådets möten önskas så att återkopplingen fungerar bättre.

  - Inga digitala möten, det är diskriminerande för gruppen.

  - Träffar med TG igen.

 • Helene Åkerlind informerar att sektor Välfärd har ett nytt kontor som heter ”Hälso- och sjukvård” och bygger på ett samarbete mellan kommunen och Regionen.

  Helene har varit i kontakt med Gavlegårdarna gällande ett studiebesök för att se tillgängligheten. Inbjudan kommer nästa år.

  Rådet önskar bjuda in trafikplanerare från Livsmiljö till en utbildning.

  Sören Norman informerar om boken ”Bygg i kapp”, har blad att dela ut om det.

  Hörselinstruktörerna: hur långt har man kommit med det?

  Remisser: inga anmälningsärenden denna period. Lägges till handlingarna.

 • Kommunala Funktionsrättsrådet fastställer mötesdatum för 2023:

  6 mars, 8 maj, 9 oktober och 4 december.

  Ordföranden tackar deltagarna och avslutar därefter dagens sammanträde.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.