Hoppa över navigering
 • Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 • Upprop görs av sekreteraren, närvarande står på sidan 2. Lars-Göran Vadén utses att justera protokollet.

 • Kommunala Funktionsrättsrådet beslutar att fastställa föredragningslistan enligt utsänd handling.

 • Föregående protokoll hittar man här:

  Möte 2023-03-06 | MeetingPlus [sv] (gavle.se)

 • Aktuella detaljplaner hittar du här:

  Detaljplaner – Gävle kommun (gavle.se)

 • § 20

  Remisser, remissvar och yttranden

 • Lars Lodin kontorschef på förebyggande och kompetens ger en uppdaterad information om Fontänhuset samt övergripande information från träffpunkterna.  

  Patrik M Jansson som tidigare drev projektet för ett Fontänhus hade i uppdrag att kartlägga behovet, utföra förankringsarbete samt arbeta med en projektplan. Hans tillvägagångssätt var intervjuer av verksamheter inom kommun och region, arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och flera intresseorganisationer. Man hade även två informationsmöten där man gav information om vad ett Fontänhus är.  

  Man ser många fördelar med ett Fontänhus, bl.a. att det är ett bra komplement till andra verksamheter och kan fungera som en träffpunkt för personer som behöver bryta isolering och ha någon form av sysselsättning. En annan fördel är att verksamheten finns tillgänglig under hela återhämtningsperioden och man får vistas där hur länge man själv önskar och har behov av det, och det är helt utan prestationskrav.

  Förstudien har visat att ett stort intresse finns för ett Fontänhus i Gävle. Preliminära kostnader är framtagna med finansieringsförslag där man söker projekt via medel från Samordningsförbundet.

  Det ekonomiska läget i Gävle kommun är svårt just nu och man måste avvakta vissa centrala beslut från Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige gällande kommunplan innan man kan gå vidare.

  Lars berättar även att på Träffpunkten ”Nygatan 26” arbetar det fyra varav två är nyrekryterade. Rådet framför att vid för många personalbyten blir det ångestfyllt för en del deltagare och Lars tar med sig den synpunkten.

  Det finns en tydlig månadsplanering med aktiviteter som exempelvis promenader, utflykter, besök m.m. Man har bjudit in olika aktörer från till exempel Blåklockan och studie- och yrkesvägledare från vuxenutbildningen. Det finns tillgång till datorer, stöd att göra ansökningar och hjälp att söka information. I sommar är verksamheten stängd under veckorna 29–30. Rådet framför att det man inte borde stänga den verksamheten för att det kan skapa psykisk ohälsa för dom som behöver bryta isolering och ha rutiner för att må bra. Det pågår ett arbete med att hitta en ny lokal för träffpunkten.

  Bilagor

 • Utskottet för fysisk tillgänglighet föreslår följande personer att ingå i en referensgrupp mot Livsmiljö: Mari Norén Hedberg, Sören Norman, Emma Wahlström, Dick Joelsson, Lars-Göran Vadén, Gunilla Ekman, William Österberg Berglund samt Carina Skoog. Rådet godtar förslaget.

  Anders Ekberg (S) informerar att han finns tillgänglig som ordförande för det utskottet vid behov. Tjänstepersoner kan även behöva få in synpunkter från rådet lite snabbare för att diskutera sakfrågor. Han föreslår att man kan bjuda in kommunikationsavdelningen för att diskutera hur man ska anpassa informationen.

 • Thomas Larsson från X-trafik arbetar med avtals- och kvalitetsfrågor ger svar på frågor om färdtjänsten;

  -Vilka krav ställde man i upphandlingen om nya fordon?

  Svar: Det avtalskrav som fanns vid upphandlingen av de nya fordonen var att de ska vara ”väl lämpade för aktuella transporter vad avser åkkomfort, i- och urstigning” samt att bilen ska ha plats för 2 hjälpmedel, till exempel hopfällbar rullstol och rollator.

  Enligt Thomas försöker man få en bild av hur stort problemet är med fordonen gällande i- och urstigning. Vid många klagomål borde man se över detta och han uppmanar till att man lämnar in synpunkter så att man får en bild av hur många det rör sig om. Man kan få en återkoppling på sin synpunkt om man önskar.

  -Hur många specialfordon finns det?

  Svar: Gävle har 96 fordon stationerade dagtid, varav 27 är specialfordon.

  Specialfordonen har en ny standard med påstigning från sidan vilket gör det smidigt att kliva in. Det är också lätt att ta sig till olika sittplatser inne i fordonen. Kunder som har svårt att komma in i personbilar kan i stället nyttja dessa fordon.

  -Tar det lång tid att få tag på ett specialfordon då man beställer en färdtjänstresa?

  Svar: På grund av omvärldssituationen har det saknats en del specialfordon i april vilket gav väntetider. Dom flesta har nu levererats. Förbokningstid är extra viktigt för kunder som åker specialfordon.

  -Vilken huvudman ansvarar för bom-körnings avgiften?

  Svar: Ej avbokad resa är en kostnad för huvudmannen. För sjukresor är huvudmannen Region Gävleborg och för färdtjänsten är det hemkommunen. I Gävle kommun har man valt att inte fakturera kunden för icke avboka resa.

  Får chauffören ringa till kund vid förseningar?

  Svar: föraren ska ringa och meddela vid försening och trafikledningen ska meddela kunden. X-trafik försöker ha en dialog med chaufförerna för att få in en bra rutin.  

  Bilagor

 • Anders Ekman (C) från Samhällsbyggnadsnämnden ger en uppdaterad information om Magasinsområdet. 

  Projektet handlar om att bygga om utemiljön för att det ska bli mer inbjudande. Man vill bland annat byta ut underlaget och bygga en park.  Arbetet ska påbörjas hösten 2023 under olika etapper och pågår under några år. Ur tillgänglighetsaspekten så ska man ha storgatsten och underlag som fungerar för rullstolar samt plana ytor och inga nivåskillnader. Det ska även vara lättare att komma in i husen.

  Enligt en överenskommelse mellan Gävle kommun och fastighetsägarna kommer det inte att bli ändringar i detaljplanen vilket innebär att bostäder inte kommer att byggas.

  Anders informerar även att man har påbörjat en detaljplan för villor i Åsbyggeby och i Järvsta. Man har skickat ut en detaljplan vid Valbo köpcentrum för granskning. Två detaljplaner är ute gällande Tolvforsskogen där många företag kommer att etablera sig. Anders tar med sig frågan om detaljplaner på webbplatsernas färg för att få den tillgänglighetsanpassad.

  Rådet framför synpunkter om handikapparkeringsplatser gällande ändring till kortare parkeringstider samt ändring av avgifter. Man framför också att det är för få platser vid konserthuset. Anders tar med sig frågorna till sin nämnd och återkommer.

  Staffan Löfmark (C) informerar att han har haft kontakt med Omvårdnadsnämnden gällande syn- och hörselinstruktörer och önskar en fortsatt dialog kring det. Han uppger också att flera partier har gjort skrivelser om språkbarriär inom vården.

   

 • Sören Norman tar upp frågan gällande inköp av boken ”Bygg i kapp”. Ordförande informerar att man har restriktiv hållning till inköp i dagsläget.

  Ordförande ger svar på en tidigare ställd fråga om hur lång tid man ska behöva vänta på svar från kommunen och svar bör ges inom 24 timmar. Dock kan det kan ta längre tid beroende på frågans art.

  Lars-Göran Vadén informerar från hans deltagande i ett workshop gällande gatuutvecklingsplanen där bland annat polis, ägare till parkeringshus, företagare och representanter från olika håll deltog.

  Det finns möjlighet att gå in i länken: https://www.placetoplan.se/gup2/se-synpunkter där man kan skriva synpunkter om vad som behöver anpassas ur ett tillgänglighetsperspektiv. Man kan välja ett område i kartan och bilderna är väldigt detaljerade. Hans-Göran framförde att det är viktigt att man tar till vara funktionsrättsrådets kunskaper och att man ska tänka bredare och synpunkterna ska beaktas i ett tidigt skede.

 • Ordföranden tackar deltagarna och avslutar därefter dagens sammanträde.

  Nästa möte är 19 oktober på Förvaltningshuset, rum Amsterdam.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.