Hoppa över navigering
 •   1

  Mötets öppnande

 • Justering sker måndag den 18 oktober.

 •   3

  Godkännande av dagordning

 •   4

  Föregående protokoll – 2021-05-03

  • Aktivitetshuset Nygatan 26
  • AFN:s uppdrag i Kommunplan 2021 ” AFN uppdras att utred behovet av att komplettera/förstärka insatserna för personer med psykisk funktionsnedsättning med liknade Fontänhus, i samverkan med lämpliga Funktionsrättsrörelser och stärka samverkan med föreningsliv/ideell sektor kring träffpunkter för personer med psykisk funktionsnedsättning”
  • Arbetet med Lek- och aktivitetsplatsplanen
 •   7

  Lägesrapport från projekt en Äldrevänlig kommun

 •   8

  Uppföljning gällande Tullhuset

 •   9

  Återrapportering från funktionsrättsrådets utskott

 •   10

  Rapportering från Gävle kommuns Funktionsrättsråds kontaktpolitiker

 •   11

  Remisser, remissvar och yttranden

 •   12

  Anmälningsärenden/För kännedom

 •   13

  Övriga frågor

 • Nästa möte är inplanerat till måndag den 6 december, kl. 13.00-17.00. Plats för mötet återkommer vi med närmare utsatt datum.

 •   15

  Avslutning

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.