Hoppa över navigering
 •   1

  Mötets öppnande

 • Helene Börjesson (MP) ny representant från Kultur- och fritidsnämnden efter Alexander Lindqvist (M). 

 •   3

  Upprop och val av justerare

 •   4

  Godkännande av dagordning

 •   5

  Föregående protokoll – 2021-03-08

 •   6

  Information från Livsmiljö Gävle – Tillgänglighetskrav i byggnadsprocesser

 •   7

  Lägesrapport från projekt en Äldrevänlig kommun

  • Beslut om referensgrupp till upphandlingsfrågor
 •   9

  Information om arbetet på Styrning och stöd Gävle

 •   10

  Uppföljning – Remiss Trafikförsörjningsprogrammet, färdtjänst och riksfärdtjänst

  • Minnesanteckningar utskott funktionsrättsrådet 2021-03-31 – brukarinflytande
 •   12

  Rapportering från Gävle kommuns Funktionsrättsråds kontaktpolitiker

 • Remisser:

  • Remiss – Färdplan klimatneutralt Gävle 2035, från Kommunstyrelsen
  • Granskning gällande Hemsta 17:22 och 17:4, Apelgatan 10, från Livsmiljö Gävle, Samhällsbyggnadsnämnden
  • Samråd gällande Markheden 4:54 m.fl., fd. panncentralen i Valbo, från Livsmiljö Gävle, Samhällsbyggnadsnämnden
  • Remiss – Förslag till Näringslivsprogram 2021-2025, från Kommunstyrelsen
  • Remiss – Riktlinje för Gävle kommuns arkitekturpris, från Kommunstyrelsen

  Remissvar:

  • Remissvar – Förslag till Näringslivsprogram 2021-2025
 • Utskickat till rådet sedan senaste sammanträdet:

  • Nyhetsbrev mars 2021 – Gävle - en Äldrevänlig kommun
  • Information från Gävle symfoniorkester
  • Skrivelse från Gävle kommuns funktionsrättsråd gällande busshållplatsen vid Vinddraget
 •   15

  Övriga frågor

 • Nästa möte är inplanerat till måndag den 4 oktober, Kl. 13.00-17.00. Plats för mötet återkommer vi med närmare utsatt datum.

 •   17

  Avslutning

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.