Hoppa över navigering
 • - Presentation av ny näringslivschef, Johan Tunhult

  - Påminnelse; Nytt reglemente har trätt i kraft enligt §4 KF 2015-12-14

  - Akutellt om flyktingsituationen

  - Ej verkställda beslut i enlighet med Lagen om stöd och service, kap 10 §9

  - Rapportering av kränkande behandling enligt Skollagen, kap 6 §§6-7, §10

  - Påminnelse; Nästa nämndssammanträde blir den 16:e mars i Hemlingbystugan, lokal Hacksten

 • Handlingar kommer till sammanträdet.

 • Muntlig presentation.

 •   4

  Informationsärende: Budgetprocess i Gävle kommun

 • Muntlig presentation.

 • Muntlig presentation.

 • Muntlig presentation.

 • Vid Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2015-12-10 gavs information om hur arbetet med att stärka sociala företag i Gävle kommun kan utformas. Sedan dess har arbetet inriktats på att utforma den form och de förutsättningar med vilket syftet kan uppnås.

  Formen förslås vara upphandlingen av en tjänst som efter rekrytering kommer placeras inom verksamheten Näringslivsenheten. Förutsättningarna är att för tjänsten avsätta en summa om 650 000 kr per år under en treårsperiod. Den föreslagna summan att avsättas ur budgeten för Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden såväl som längden avspeglar ambitionen att arbetet med sociala företag i Gävle kommun ska ges goda förutsättningar och ha ett långsiktigt perspektiv.

  En viktig frågeställning för tjänsten är huruvida möjligheten att reservera kontrakt vid offentliga upphandlingar som träder i kraft den 1 april 2016 kommer kunna användas och vad för effekt det kan tänkas få. För att skapa en god förankring om vad det kan innebära finns ett utdrag av sidorna 426-433 ur Lagrådsremiss 2015-04-05 om ett nytt regelverk om upphandling med som beslutsunderlag.

  Uppföljning av upphandlingen och arbetet inom ramen för tjänsten kommer göras tillgängligt för Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden. I samband med att tjänsten avslutas kommer en utvärdering av såväl upphandlingen som tjänsten att redovisas till Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden.

  Bilagor

 • Verksamhetsrapporten redovisar hur Näringsliv & arbetsmarknad Gävle har arbetat med måluppfyllelsen av Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan för 2015. Verksamhetsrapporten innehåller även den ekonomiska redovisningen och personalstatistik för år 2015. Den verksamhetsrapport som Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden skickas till kommunledningskontoren och utgör en del av den kommunövergripande årsredovisningen.

  De fyra övergripande målen från verksamhetsplanen har alla uppfyllts eller delvis uppfyllts, varje mål har i sin tur ett antal delmål som är försedda med ett antal indikatorer. Målen, delmålen och dess status är som följer;

  1. Medborgare och kunder – uppfyllt. 1.1 Medborgare och målgrupper (brukare, deltagare, elever och företagare) har stort förtroende för verksamheterna inom Näringsliv & arbetsmarknad Gävle – uppfyllt. 1.2 Gävle har en framgångsrik kompetensförsörjning – uppfyllt. 1.3 Näringsliv & arbetsmarknad Gävle bidrar till att våra målgrupper kan påverka sin livssituation och ta en mer aktiv del i samhället – uppfyllt.

  2. Medarbetare – uppfyllt. 2.1 Medarbetare inom Näringsliv & arbetsmarknad Gävle har tydliga uppdrag och roller och rätt möjlighet att utföra uppdragen – uppfyllt. 2.2 Näringsliv & arbetsmarknad Gävle säkerställer behovet av kompetenta medarbetare genom jämställda och konkurrenskraftiga löner och villkor – inte möjligt att jämföra.

  3. Hållbart samhälle – delvis uppfyllt. 3.1 Studerande inom vuxenutbildningen har efter avslutade studier stärkt sin ställning på arbetsmarknaden och i samhället och har ökat sina möjligheter till vidare studier eller egen försörjning – delvis uppfyllt. 3.2 Individer inom arbetsmarknadsenheten utvecklas för närmaste vägen till arbete – uppfyllt. 3.3 Individer inom Enheten för daglig verksamhet utvecklas optimalt genom sin valda sysselsättning – delvis uppfyllt. 3.4 Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen – uppfyllt. 3.5 Gävle ska uppfattas som en av Sveriges mest attraktiva platser för företag – delvis uppfyllt. 3.6 Verksamheterna inom Näringsliv & arbetsmarknad Gävle verkar för minskade koldioxidutsläpp – inte möjligt att jämföra.

  Bilagor

 • Alla nämnder ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. De mål den interna kontrollplanen arbetar emot har sin grund i respektive nämnds verksamhetsplan. Olika granskningsområden bör väljas ut med utgångspunkt ifrån en väsentlighets- och riskbedömning. Inom Gävle kommun baseras internkontrollplanerna på COSO-modellen som är en internationellt vedertagen modell för arbete med internkontroll. Internkontrollplanen styrs av den omfattning och volym som nämndens verksamhet har och de väsentlighets- och riskbedömningar som har gjorts. En Internkontrollplan är ett sätt uppmärksamma och försöka förebygga risker inom nämndens verksamhetsområde.

  Bilagor

 • Arbetsmiljölagen skyddar våra medarbetare och alla som går utbildning (således inte förskolebarn). Miljöbalken skyddar miljön och hälsan för alla kunder i våra verksamheter (besökare, elever samt förskolebarn). Ansvaret att dessa inte ska fara illa av lokaler som vi hyr ligger strikt på verksamhetsutövaren och således inte på den som äger fastigheterna. Kontrollerna för Arbetsmiljölagen och Miljöbalken ska göras gemensamt i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

  Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har ett övergripande ansvar för att arbetsmiljölagen och Miljöbalken följs inom nämndens verksamhetsområden. Arbetsmiljöarbetet sköts i praktiken av tjänstemännen, som i det dagliga arbetet fattar beslut, efter uppgiftsfördelning från nämnden. Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden fastställde nuvarande uppgiftsfördelning med beslutet §23 NAN 2014-03-06 utifrån kommunledningskontorets förslag till gemensamt dokument anpassat för alla nämnder i kommunen. Uppgiftsfördelningen behöver kompletteras med ansvaret enligt Miljöbalken. Vid sammanträdet 2015-12-10 fick Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden information ifrån HR-konsult, Johan Salmson om de tydliggörande som behövs. Verksamhetscheferna inom Näringsliv och Arbetsmarknad Gävle har sedan tidigare mottagit samma information.

  Därför föreslås följande tillägg att integreras i det systematiska arbetsmiljöarbetet; Tillägg av punkt under rubriken ” Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden ska”

  •Ansvara för att egenkontrollen enligt Miljöbalken (kap 26 § 19 samt för-ordningen SFS 1998:901 om verksamhetsutövares egenkontroll) integreras i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Tillägg av punkt under rubriken ”Samtliga chefer inom förvaltningen Näringsliv och Arbetsmarknad Gävle ska”

  •Integrera egenkontrollen enligt Miljöbalken (kap 26 § 19 samt förordningen SFS 1998:901 om verksamhetsutövares egenkontroll) i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Förutom ovanstående tillägg finns inga föreslagna förändringar.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen har i enlighet med §8 Ks 2016-01-26 uppdragit till Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden att utse en ledamot eller ersättare i enlighet med det Kommunala tillgänglighetsrådet reglemente. Det beslutet medföljer som beslutsunderlag.

  Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har med beslutet §9 NAN 2015-02-12 tillsatt en ersättare till det Kommunala tillgänglighetsrådet under mandatperioden 2015-2018, det beslutet upphävs av §8 Ks 2016-01-26. Reglementet för det Kommunala tillgänglighetsrådet medföljer som beslutsunderlag med namnet 10KS321-16. I det fastslås att Barn- och Ungdomsnämnden ska utse 1 ledamot och att Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden ska utse 1 ersättare. Givet beslutet §9 NAN 2015-02-12 bedöms det som att Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden ska utse en ersättare till den Kommunala tillgänglighetsrådet.

  Eftersom tillsättandet av en förtroendevald är ett politiskt ställningstagande har Näringslivs & arbetsmarknad Gävle inget förslag till beslut. Nominering sker på sammanträdet.

  Bilagor

 •   14

  Delegationsbeslut 2016

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.