Hoppa över navigering
 • Utifrån rådande läge angående Coivd-19 finner ordförande att särskilda skäl föreligger för deltagande distans. Följande ledamöter och ersättare medges tillåtelse att deltaga på distans: Frida Olsson (S), Björn Belin (L), Kerstin Brannerydh (M) samt Mauritz Glaumann (MP). Ljud- och bildöverföring sker i realtid och samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.

 • § 64

  Fastställande av föredragningslistan

 • Ordförandeberedning har ägt rum den 19 maj mellan klockan 10.45-11.45. Närvarande var ordförande Ahmed Amin (S).

 • Sektorchef Magnus Höijer ger nämnden en lägesbild angående Covid-19 och nämner följande:

  Lägesbild Covid-19
  - Beredskapsgrupp, arbetet fortgår
  - Folkhälsomyndighetens rekommendationer
  - Personalprovtagning
  - Personalläget
  - Skyddsutrustning
  - Samverkan med Region Gävleborg, Länsstyrelsen och Socialstyrelsen. 

  Statistik - arbetslöshet Gävle
  Kontorschef Lars Lodin presenterar statistik för nämnden gällande arbetslösheten i Gävle kommun.

  Arbetslösheten fortsätter att öka för varje vecka, en hög andel av de som är arbetslösa är långtidsarbetslösa. Ett omställningsarbete pågår med befintlig personal, hoppas kunna frigöra mer resurser att coacha individer att komma vidare till arbete.

  Gällande extratjänster informerar Lars att det går att se ekonomiska effekter av arbetet kring extra tjänster men inte fullt ut ännu. De grupper som nu tagits emot, befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden och det kommer att ta tid för dem att komma till ett reguljärt arbete. . Gällande nystartsjobb så är 40 nystartsjobb igång och ambitionen är att öka på detta allt eftersom. Lars förklarar även vinsterna av de sociala effekterna likväl de ekonomiska effekterna gällande extra tjänster och nystartsjobb.  

  Sommarjobb 2020
  Vidare informerar Lars om sommarjobben för elever i årskurs 2 på gymnasieskolan och meddelar att det kommer att finna 360 sommar för dem, varav 102 från kommunens sektorer, 14 från bolagen samt ideella föreningar.

 • Ärendebeskrivning
  Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden och sektor Välfärd har den 28 april fått i uppdrag att i samband med delårsrapport 1 lämna sina kommentarer till preliminära ramar. Nämnden har även fått möjlighet att presentera olika prioriteringar. För Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden finns ett ramanpassningskrav på 16,8 miljoner kronor för 2020 samt 31,1 miljoner kronor för 2021, totalt 21,8 miljoner kronor.

  I anslutning till arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens sammanträden den 27 maj tar nämnden del av information från sektorchef Magnus Höijer genom ett separat informationsmöte om den kommande processen kring synpunkter på preliminära ramar för år 2021.  

  Det underlag som presenteras för nämnden den 27 maj utgår ifrån vad som är möjligt att genomföra i form av anpassningar, utan hänsyn taget till värderande konsekvenser. Sektorledningen bedömer att det inte finns några möjligheter att komma ned i givna ramar utan märkbara konsekvenser, utifrån att de givna förutsättningarna är 3 % per nämnd.

  Processen
  Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden tar del av underlag samt diskuterar detta under sammanträdet den 27 maj. Underlaget kompletteras med den information som framkommit vid nämndens workshop och presenteras för nämndens ordförandeberedning den 3 juni. Det sammanställda underlaget kommer att skickas till hela nämnden måndagen den 1 juni. Samtliga partier har möjlighet att inkomma med synpunkter på materialet, samt bifoga egna skrivelser. Detta ska vara inlämnat senast på morgonen den 2 juni. Underlaget lämnas därefter till kommunstyrelsen den 5 juni, inför den verksamhetsdialog som sker den 16 juni. 

  Processen och upplägget innebär att nämnden inte bifaller presenterade möjliga effektiviseringar, utan överlämnar ett underlag som en del i en kommande dialog. 

 • Ekonomichef Anders Paulsen redogör för nämnden den ekonomiska månadsrapporten avseende april månad år 2020.

  Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden redovisar ett resultat t.o.m. april 2020 på plus 7,2 mnkr. Resultatet för hela Välfärd Gävle t.o.m. april 2020 är plus 15,1 mnkr.

  De största avvikelserna mot budget återfinns inom personlig assistans i egenregi som redovisar ett underskott på minus 4,1 mnkr och försörjningsstöd som redovisar ett underskott på ca 2,6 mnkr. Inom personlig assistans står högre personalkostnader för den största avvikelsen och inom försörjningsstöd står utbetalning av ekonomiskt bistånd för den största avvikelsen.

  Prognosen för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden avseende hela 2020 bedöms till minus ca 37,0 mnkr. Avvikelsen är till sin helhet beroende på effekterna av Covid-19 pandemin.

  Ekonomiska effekter 2020 och 2021
  Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden tar även del av information kring de ekonomiska effekterna år 2020 och 2021. Anders nämner bland annat att arbetet med effektiviseringar i vissa nämnder kan bli svårt att genomföra under 2020 kopplat till Covid-19. Effekterna av Covid-19 kommer behöva hanteras även under år 2021 samt att det finns en stor osäkerhet kring effekterna.

  Bilagor

 • Välfärd Gävles boendeplan är sektorns förslag på hur beståndet av särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning ska anpassas till behovet under aktuell planeringsperiod. Dokumentet utgör också en del i kommunens övergripande budgetarbete samt planering för mark- och planberedskap. Dokumentet omfattar planering utifrån nuvarande och uppskattat behov av särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning 2021-2024 med utblick mot 2030.

  Särskilt boende är ett samlingsnamn för de boendeformer som kommunen beviljar enligt Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) och Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Särskilt boende för personer med någon form av funktionsnedsättning är det som tas upp i denna boendeplan.

  Boendeplanen visar att det finns ett uppskattat förväntat behov av ytterligare gruppboendeplatser (SoL) fram till år 2030. Även ytterligare gruppbostadsplatser (LSS) förväntas behövas fram till år 2030 - inkluderat de båda nybyggnationerna som Gemensamma Krafter uppför. Befintliga servicebostäder och serviceboenden täcker behovet, men är i behov av en ändrad struktur gällande utformning och kunskap.

  Bilagor

 • Ekonomichef Anders Paulsen delger nämnden information kring delårsrapport 1. På grund av Covid-19 har verksamheternas möjligheter att arbeta med handlingsplanen varit begränsad. Verksamhetsrapport delår 1 2020 avser verksamheten som bedrivits perioden januari - april 2020. Den är upprättad i enlighet med givna anvisningar.

  I verksamhetsrapporten sker en avstämning av status för Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens mål inklusive de indikatorer som är kopplade till målen. Avstämning sker också av status för de uppdrag som kommunfullmäktige riktat till Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden.

  Delårsrapporten har vid delår 1 ett stark fokus på de åtgärder som genomförs med anledning av Covid-19-pandemin och hur detta bedöms påverka den samlade måluppfyllelsen. Det ackumulerade resultat t.o.m. april är 7,2 mnkr. Årsprognosen för 2020 är ett underskott med cirka minus 37 mnkr.

  Yrkande
  Mikael Forsberg (SD) samt Romel Rached (SD) yrkar på att avslå att-sats nummer tre och fyra med anledning av att den nämnda skrivningen inte finns tillgänglig.

  Ajournering
  Mötet ajourneras mellan 13.25-13.35 samt 13.40-13.45.

  Beslutsgång
  Ordförande Ahmed Amin ställer ordförandes förslag att bifalla att-sats nummer tre och fyra mot yrkandet från Mikael Forsberg (SD) och Romel Rached (SD) om att avslå dessa och finner att arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag till beslut.

  Reservation
  Mikael Forsberg (SD) och Romel Rached (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande om avslag.

  Bilagor

 • Biträdande sektorchef Katarina Stistrup informerar nämnden om det ordförandebeslutet som fattats.

  Bilagor

 • Det finns inga kurser eller konferenser som föreligger för beslut eller information.

 • Verksamhetschef Ann-Helen Dahlqvist informerar nämnden om arbetet med en eventuell öppning av verksamheter inom Enheten för daglig verksamhet.

  Ann-Helen nämner bland annat att handläggare har genom telefonkontakt haft samtal med kunder samt anhöriga. Genom dessa samtal har man sett ett behov bland anhöriga att få igång verksamheter för att kunna få hjälp med bland annat avlösning.

  Vidare nämner Ann-Helen att vissa personer har kunnat haft kvar sina funktioner hos arbetsgivare då arbetsgivaren bedömt att detta varit möjligt.

  Ann-Helen nämner även att vissa grupper har blivit erbjudna utomhusaktiviteter där det varit möjligt. Arbetet med att kunna öppna verksamheterna fortgår.

   

 • Utredare Karina Zettlin Lindholm redogör för nämnden information gällande upphandling och tilldelning av utbildningsanordnare inom vuxenutbildningen. Syftet är att öka samverkan mellan arbetsmarknadsåtgärder och vuxenutbildning.

  Genom en presentation får arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ta del av framtagande av förfrågningsunderlag, inkomna anbud, kvalificering, prövning, utvärdering, vinnande anbud samt tidplan. Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ges även möjlighet att ställa frågor.

  Bilagor

 • Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden är skyldig att kvartalsvis anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt socialpsykiatri (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslut. Nämnden ska på motsvarande sätt också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid skall IVO ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av en särskild avgift. Innan beslut fattas om utdömande av särskild avgift får nämnden yttra sig om skälen till dröjsmålet med att verkställa insatsen.

  I rapporteringen för kvartal 1 2020 har 3 ärenden avslutats. Dessa är rapporterade beslut som har verkställts och ärende där kund har återtagit ansökan. För närvarande finns det 2 pågående tillsynsärenden gällande utdömande av särskild avgift. 1 tillsynsärende har avslutats av IVO sedan föregående rapport utan vidtagen åtgärd.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.