Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop och val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Delegationsärenden 2023 Jävsnämnden

 •   4

  Taxehöjning enligt prisindex för kommunal verksamhet 2023

 •   5

  Ekonomiska månadsrapporter år 2023 för Jävsnämnden

 • Verksamhetsrapporten innehåller inte detaljerad ekonomisk uppföljning den här gången då ekonomisystemet inte har stängt innan jävsnämndens möte. Däremot kan det konstateras att det i dagsläget inte finns några särskilda risker för att jävsnämnden kan ha ekonomin i balans. Något som kan vara intressant för jävsnämndens räkning är att delegationsbeslut har antagits med digital signering, samt det kan konstateras att jävsnämndens ett snäva ansvarsområde är inte helt optimalt.

 • Information ges om taxan inom plan- och bygglagen.

 • Information ges om taxa inom miljöbalken. 

 •   9

  Andersberg 14:1 - Rättelseföreläggande

 •   10

  Andersberg 14:1 och Andersberg 14:57 – Uttag av byggsanktionsavgift

 •   11

  Sörby Urfjäll 12:1 - Information om olovligt byggande. Reklamskylt Team Meko / Ronexcars. BOB-2020-1628

 •   12

  Sörby urfjäll 12:1 / Sörby urfjäll 19:1 - Rättelseföreläggande och byggsanktionsavgift

 •   13

  Sörby urfjäll 12:1 / Sörby urfjäll 19:1 - Rättelseföreläggande och byggsanktionsavgift

 •   14

  Sörby urfjäll 12:1 / Sörby urfjäll 19:1 - Rättelseföreläggande och byggsanktionsavgift

 •   15

  Föreläggande med löpande vite om att inkomma med uppgifter gällande dagvattendamm i Ersbo

 • § 11

  Upprop och val av justerare

 • § 12

  Fastställande av dagordning

 • § 13

  Delegationsärenden 2023 Jävsnämnden

 • § 14

  Taxehöjning enligt prisindex för kommunal verksamhet 2023

 • § 15

  Ekonomiska månadsrapporter år 2023 för Jävsnämnden

 • Verksamhetsrapporten innehåller inte detaljerad ekonomisk uppföljning den här gången då ekonomisystemet inte har stängt innan jävsnämndens möte. Däremot kan det konstateras att det i dagsläget inte finns några särskilda risker för att jävsnämnden kan ha ekonomin i balans. Något som kan vara intressant för jävsnämndens räkning är att delegationsbeslut har antagits med digital signering, samt det kan konstateras att jävsnämndens ett snäva ansvarsområde är inte helt optimalt.

 • Information ges om taxor inom plan- och bygglagen.

 • Information ges om taxor inom miljöbalken. 

 • Ärendet härstammar från ärende BOB-2020-1127 där en anmälan inkom 2020-07-08. Det ärendet gäller information om en olovlig markåtgärd på fastigheten Andersberg 14:1 med sten- och fyllnadsmaterial från fastigheten Andersberg 14:57. Ett tillsynsbesök gjordes på fastigheten den 2 december 2022. Vid besöket närvarade Kjell Norrman som representant för fastighetsägaren av Andersberg 14:57 KM Norrman fastigheter Gävle AB samt markförvaltarna Marcus Stark och Kristian Bransell som representanter för fastigheten Andersberg 14:1 som ägs av kommunen.

  Vid besöket konstaterades att fyllnadsmassor från Andersberg 14:57 har tryckts ut över fastighetsgränsen mot fastigheten Andersberg 14:1.

  För att kunna se omfattningen på markåtgärden har en mätingenjör från kommunens Kart, Mät och GIS enhet mätt in åtgärden den 22 februari 2023.

  Den 29 april 2019 söktes bygglov på fastigheten Andersberg 14:57 för upp-förandet av en industri och lagerbyggnad. Bygglovet söktes av Gävle verk-stadshus AB med Kjell Norrman som kontaktperson. Bygglov beviljades den 23 maj 2019 och startbesked gavs den 20 augusti 2019. I ärendet finns ingen markplaneringsritning och det framgår inte i någon annan handling att marknivån på angränsande fastighet skulle förändras.

  Enligt 9 kap. 11 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, krävs det marklov för schaktning eller fyllning som inom ett område med detaljplan avsevärt ändrar höjdläget inom en tomt eller för mark inom en allmän plats, om inte kommunen har bestämt annat i detaljplanen.

  Den aktuella markåtgärden har mätts in av en mätingenjör från kommunens kart, mät och GIS enhet. Markåtgärden upptar en yta om 600 kvm. Även markhöjder enligt RH2000 har mätts in och framgår av bifogat kartmaterial. Livsmiljö Gävle bedömer att den utförda markåtgärden är att anse som en väsentlig ändring av marknivån.

  För att en markåtgärd ska vara lovpliktigt ska den även ha utförts inom detaljplanerat område och inom en tomt eller för mark inom en allmän plats, om inte kommunen har bestämt annat i detaljplanen.

  De aktuella fastigheterna ligger inom ett område för vilken en detaljplan från 2007 gäller. Fastigheten Andersberg 14:57 är planlagd för industri, kontor, servering samt lager. Fastigheten Andersberg 14:1 är på den aktuella platsen planlagd som allmän platsmark skydd/natur.

  Då den aktuella markåtgärden är att bedöma som en avsevärd ändring av höjdläget och den har utförts inom mark planlagd som allmän plats har åtgärden krävt marklov.

  När en åtgärd har utförts utan marklov ska nämnden enligt 11 kap. 17 § PBL i första hand ta ställning till om lov sannolikt kan beviljas i efterhand och, om så bedöms vara fallet, i ett föreläggande ge ägaren tillfälle att inom en viss tid ansöka om lov i efterhand (lovföreläggande).

  I de fall som nämnden bedömer att lov inte kan beviljas i efterhand, får nämnden enligt 11 kap. 20 § PBL förelägga fastighetsägaren att vidta rättelse genom att undanröja den olovliga åtgärden (rättelseföreläggande).

  Förutsättningarna för att bevilja bygglov för en åtgärd inom detaljplanelagt område framgår av 9 kap. 30 § PBL. Av nämnda lagrum framgår bl.a. att bygglov ska ges för en åtgärd om åtgärden inte strider mot detaljplanen. För den aktuella fastigheten gäller en detaljplan från 2007 och den aktuella platsen på Andersberg 14:1 är planlagd som allmän platsmark skydd/natur. Allmän platsmark är gator, vägar, torg parker och andra områden som ska vara tillgängliga för allmänhetens gemensamma behov. Allmän platsmark är inte avsedd för bebyggelse och får inte heller stängas av samt får bara tillfälligt upplåtas.

  På den aktuella platsen har sten- och fyllnadsmaterial lagts ut från Andersberg 14:57 vilket medför att det är svårt att avgör var fastigheten slutar och var Andersberg 14:1 börjar. Den höjdskillnad som ska finnas vid fastighetsgränsen har flyttats in på den allmänna platsmarken. Enligt allmän praxis skall även släntning vid höjdskillnader ske på den egna fastigheten. Det innebär att allmän platsmark har privatiserats i strid mot detaljplanen.

  Livsmiljö Gävle har vidare att bedöma om den aktuella avvikelsen kan be-dömas som liten och om den är förenlig med detaljplanens syfte i enlighet med 9 kap. 31 b § PBL. Då 600 kvadratmeter allmän platsmark har privatiserats bedömer Livsmiljö Gävle att åtgärden utgör en avvikelse från detalj-planen som inte kan anses vara liten och förenlig med planens syfte.

  Om lov inte kan beviljas i efterhand får byggnadsnämnden förelägga den som äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid (rättelseföreläggande) om det inte förflutit mer än 10 år sedan överträdelsen i enlighet med 11 kap. 20 § PBL. Som ovan redovisats har åtgärden utförts i samband med byggnationen på Andersberg 14:57 under 2019. Med hänsyn till att det inte har gått mer än tio år sedan åtgärden utförts ska Gävle kommun föreläggas att vidta rättelse genom att ta bort den olovligt utförda markåtgärden genom att ta bort sten- och jordmassor samt återställa marken och tidigare marknivåer inom 6 månader från det att detta beslut vunnit laga kraft.

  Byggsanktionsavgift

  Ingen byggsanktionsavgift kommer att riktas mot Gävle kommun i detta ärende. Då åtgärden har utförts av ägaren till fastigheten Andersberg 14:57 kommer en byggsanktionsavgift att riktas mot denne i ärende BOB-2020-1127.

  För fullständig motivering till beslutet se Nämndsyttrande med dnr BOB-2023-159 daterat 2023-02-27, vilket motsvarar nämndens dnr 23JN6-5.

   

 • En anmälan inkom 2020-07-08. Ärendet gäller information om en olovlig markåtgärd på fastigheten Andersberg 14:1 med sten- och fyllnadsmaterial från fastigheten Andersberg 14:57. Ett tillsynsbesök gjordes på fastigheten den 2 december 2022. Vid besöket närvarade Kjell Norrman som representant för fastighetsägaren av Andersberg 14:57 KM Norrman fastigheter Gävle AB samt markförvaltarna Marcus Stark och Kristian Bransell som representanter för fastigheten Andersberg 14:1 som ägs av kommunen.

  Vid besöket konstaterades att fyllnadsmassor från Andersberg 14:57 har tryckts ut över fastighetsgränsen på fastigheten Andersberg 14:1.

  För att kunna se omfattningen på markåtgärden har en mätingenjör från kommunens Kart, Mät och GIS enhet mätt in åtgärden den 22 februari 2023.

  Den 29 april 2019 söktes bygglov på fastigheten Andersberg 14:57 för upp-förandet av en industri och lagerbyggnad. Bygglovet söktes av Gävle verk-stadshus AB med Kjell Norrman som kontaktperson. Bygglov beviljades den 23 maj 2019 och startbesked gavs den 20 augusti 2019. I ärendet finns ingen markplaneringsritning och det framgår inte i någon annan handling att marknivån på angränsande fastighet skulle förändras.

  Enligt 9 kap. 11 § PBL krävs det marklov för schaktning eller fyllning som inom ett område med detaljplan avsevärt ändrar höjdläget inom en tomt eller för mark inom en allmän plats, om inte kommunen har bestämt annat i detaljplanen.

  Den aktuella markåtgärden har mätts in av en mätingenjör från kommunens kart, mät och GIS enhet. Markåtgärden upptar en yta om 600 kvm. Även markhöjder enligt RH2000 har mätts in och framgår av bifogat kartmaterial.

  Livsmiljö Gävle bedömer att den utförda markåtgärden är att anse som en väsentlig ändring av marknivån.

  För att en markåtgärd ska vara lovpliktigt ska den även ha utförts inom detaljplanerat område och inom en tomt eller för mark inom en allmän plats, om inte kommunen har bestämt annat i detaljplanen.

  De aktuella fastigheterna ligger inom ett område för vilken en detaljplan från 2007 gäller. Fastigheten Andersberg 14:57 är planlagd för industri, kontor, servering samt lager. Fastigheten Andersberg 14:1 är på den aktuella platsen planlagd som allmän platsmark skydd/natur.

  Då den aktuella markåtgärden är att bedöma som en avsevärd ändring av höjdläget och den har utförts inom mark planlagd som allmän plats har åtgärden krävt marklov.

  Av 11 kap. 51 § PBL framgår bl.a. att om någon bryter mot en bestämmelse i 8–10 kap. PBL eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap. 2-10 §§ PBL (t.ex. 6 kap. PBF) ska tillsynsmyndigheten ta ut en byggsanktionsavgift. Enligt 9 kap. 1 § PBF ska byggsanktionsavgift tas ut för de överträdelser och med det belopp som anges i 9 kap. PBF. Bristande kunskap om gällande rätt är enligt förarbe-tena inte någon grund för att avgiften inte ska tas ut.

  Med hänsyn till att den uppförda åtgärden kräver marklov enligt 9 kap. 11 § PBL och att något lov inte finns för åtgärden föreligger grund för uttag av byggsanktionsavgift.

  Åtgärden har således utförts utan marklov och utan startbesked och av 9 kap. 1 § PBF framgår att en byggsanktionsavgift enligt 11 kap. PBL ska tas ut för de överträdelser och med det belopp som följer av detta kapitel. Åt-gärder som kräver marklov får inte påbörjas innan nämnden gett ett start-besked enligt 10 kap. 3 § PBL. Byggsanktionsavgiften fastställs med till-lämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år som beslutet om avgif-ten fattas.

  Prisbasbeloppet för 2023 är 52 500 kr.

  Av 9 kap. 17 § p 2 PBF framgår att byggsanktionsavgiften för att trots för-budet i 10 kap. 3 § PBL påbörja en sådan markåtgärd som kräver lov enligt 9 kap. 11 § PBL innan nämnden har gett ett startbesked för schaktning eller fyllning inom en allmän plats är, 0,05 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,002 prisbasbelopp per kvadratmeter av sanktionsarean.

  Av 1 kap. 7 p 2 PBF framgår att med sanktionsarea avses i denna förordning den area som i fråga om en markåtgärd motsvarar den area som åtgärden avser.

  Den aktuella sanktionsarea är som ovan redovisats 600 kvm.

  Byggsanktionsavgiften blir därmed (52 500 x 0,05) + ((52 500 x 0,002) x 600) = 65 625 kr.

  För fullständig motivering till beslutet se Nämndsyttrande med dnr BOB-2023-159 daterat 2023-02-27, vilket motsvarar nämndens dnr 23JN7-4.

 • Ärendet gäller information om en olovligt uppförd reklamskylt på fastigheten Sörby urfjäll 12:1 eller Sörby urfjäll 19:1 (fastighetsgränsen går precis där skylten är uppställd). Av den anmälan som inkom den 2020-10-01 framgår att fyra reklamskyltar möjligen skulle ha uppförts utan lov. Fastigheterna besöktes 2023-02-20, varken fastighetsägaren eller skyltarnas ägare närvarade.

  Gävle kommun äger de båda fastigheterna Sörby urfjäll 12:1 och Sörby urfjäll 19:1. Den aktuella platsen där skylten är uppförd omfattas av en detaljplan från 2003 och marken är planlagd som park.

  Enligt 1 kap. 7 b § plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, avses med skylt i förordningen en skylt, bildskärm, flagga, ljusprojektion eller liknande med syfte att förmedla reklam, information eller liknande.

  Kräver skylten bygglov

  Enligt 6 kap. 3 § PBF gäller att i områden som omfattas av en detaljplan krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt. Från huvudregeln i första stycket finns ett antal undantag i paragrafens andra stycke, tex att en skylt mindre än 1,0 kvadratmeter, en skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor eller en orienteringstavla vars area är högst 2,0 kvadratmeter inte kräver bygg-lov.

  Den i ärendet aktuella skylten från M T Motors AB i Gävle (Team Meko) och Ronex Cars AB i Gävle (Ronexcars) mäter 1 m x 3 m och är 3 kvadratmeter stor. Skylten är uppförd på mark som är planlagd som all-män platsmark park. Inget av undantagen från bygglovsplikt är tillämpliga i ärendet. Skylten krävde således bygglov för att sättas upp.

  För fullständig motivering till beslutet se Nämndsyttrande med dnr BOB-2020-1628 daterat 2023-03-21, vilket motsvarar nämndens dnr 23JN10-3.

 • Ärendet gäller information om en olovligt uppförd reklamskylt på fastigheten Sörby urfjäll 12:1 eller Sörby urfjäll 19:1 (fastighetsgränsen går precis där skylten är uppställd). Av den anmälan som inkom den 2020-10-01 framgår att fyra reklamskyltar möjligen skulle ha uppförts utan lov. Fastigheterna besöktes 2023-02-20, varken fastighetsägaren eller skyltarnas ägare närvarade.

  Gävle kommun äger de båda fastigheterna Sörby urfjäll 12:1 och Sörby urfjäll 19:1. Den aktuella platsen där skylten är uppförd omfattas av en detaljplan från 2003 och marken är planlagd som park.

  Enligt 1 kap. 7 b § plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, avses med skylt i förordningen en skylt, bildskärm, flagga, ljusprojektion eller liknande med syfte att förmedla reklam, information eller liknande.

  Kräver skylten bygglov

  Enligt 6 kap. 3 § PBF gäller att i områden som omfattas av en detaljplan krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt. Från huvudregeln i första stycket finns ett antal undantag i paragrafens andra stycke, tex att en skylt mindre än 1,0 kvadratmeter, en skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor eller en orienteringstavla vars area är högst 2,0 kvadratmeter inte kräver bygglov.

  Den i ärendet aktuella skylten från Allround Auto mäter 1,5m x 2m och är 3 kvadratmeter stor. Skylten är uppförd på mark som är planlagd som all-män platsmark park. Inget av undantagen från bygglovsplikt är tillämpliga i ärendet. Skylten krävde således bygglov för att sättas upp.

  För fullständig motivering till beslutet se Nämndsyttrande med dnr BOB-2023-189 daterat 2023-03-17, vilket motsvarar nämndens dnr 23JN11-4.

   

 • Ärendet gäller information om en olovligt uppförd reklamskylt på fastigheten Sörby urfjäll 12:1 eller Sörby urfjäll 19:1 (fastighetsgränsen går precis där skylten är uppställd). Av den anmälan som inkom den 2020-10-01 framgår att fyra reklamskyltar möjligen skulle ha uppförts utan lov. Fastigheterna besöktes 2023-02-20, varken fastighetsägaren eller skyltarnas ägare närvarade.

  Gävle kommun äger de båda fastigheterna Sörby urfjäll 12:1 och Sörby urfjäll 19:1. Den aktuella platsen där skylten är uppförd omfattas av en detaljplan från 2003 och marken är planlagd som park.

  Enligt 1 kap. 7 b § plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, avses med skylt i förordningen en skylt, bildskärm, flagga, ljusprojektion eller liknande med syfte att förmedla reklam, information eller liknande.

  Den 2 maj 2023 finns inte den aktuella skylten längre uppförd på platsen. Då rättelse har skett finns således inte längre något att ingripa mot och ärendet kan avslutas.

  För fullständig motivering till beslutet se Nämndsyttrande med dnr BOB-2023-297 daterat 2023-05-02, vilket motsvarar nämndens dnr 23JN12-4.

   

 • Ärendet gäller information om en olovligt uppförd reklamskylt på fastigheten Sörby urfjäll 12:1 eller Sörby urfjäll 19:1 (fastighetsgränsen går precis där skylten är uppställd). Av den anmälan som inkom den 2020-10-01 framgår att fyra reklamskyltar möjligen skulle ha uppförts utan lov. Fastigheterna besöktes 2023-02-20, varken fastighetsägaren eller skyltarnas ägare närvarade.

  Gävle kommun äger de båda fastigheterna Sörby urfjäll 12:1 och Sörby urfjäll 19:1. Den aktuella platsen där skylten är uppförd omfattas av en detaljplan från 2003 och marken är planlagd som park.

  Enligt 1 kap. 7 b § plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, avses med skylt i förordningen en skylt, bildskärm, flagga, ljusprojektion eller liknande med syfte att förmedla reklam, information eller liknande.

  Kräver skylten bygglov

  Enligt 6 kap. 3 § PBF gäller att i områden som omfattas av en detaljplan krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt. Från huvudregeln i första stycket finns ett antal undantag i paragrafens andra stycke, tex att en skylt mindre än 1,0 kvadratmeter, en skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor eller en orienteringstavla vars area är högst 2,0 kvadratmeter inte kräver bygg-lov.

  Den i ärendet aktuella skylten från Gävle bilverkstad & bilvård mäter 1,45m x 2,95m och är 4,3 kvadratmeter stor. Skylten är uppförd på mark som är planlagd som all-män platsmark park. Inget av undantagen från bygglovsplikt är tillämpliga i ärendet. Skylten krävde således bygglov för att sättas upp.

  För fullständig motivering till beslutet se Nämndsyttrande med dnr BOB-2023-298 daterat 2023-03-17, vilket motsvarar nämndens dnr 23JN13-3.

 • § 25

  Föreläggande med löpande vite om att inkomma med uppgifter gällande dagvattendamm i Ersbo

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.