Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop och val av justerare/justeringstid: Henrik Åkerlund (MP) 2018-02-19

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 •   3

  Internkontrollrapport 2017 för Jävsnämnden

 • Nämndernas arbete med intern kontroll styrs av kommunallagen och det reglemente för intern kontroll som kommunfullmäktige har antagit. Varje nämnd ska varje år anta en intern kontrollplan där det framgår hur den interna kontrollen ska följas upp under året. Jävsnämnden har en begränsad verksamhet och riskerna i verksamheten är därmed också begränsade. Med hänsyn till riskerna förslås inga ytterligare kontrollmoment.

 • Förslag till verksamhetsrapport för Jävsnämnden 2017

 • Samhällsbyggnad Gävle har mottagit en anmälan om olovlig markutfyllnad, varvid ett tillsynsärende upprättades. Ett tillsynsbesök har gjorts på platsen. Fastighetsägaren, Gävle kommun, har sedermera sökt och beviljats marklov för utförda åtgärder. Markutfyllnaden skedde 2010.

 • Samhällsbyggnad Gävle har mottagit information om att en byggnad (ett förråd) på fastigheten Kungsbäck 2:10 har rivits utan rivningslov. Vid tillsynsbesök på platsen 2017-04-03 konstaterade Samhällsbyggnad Gävle att byggnaden har rivits. Inget rivningslov fanns för byggnaden. En ansökan om rivningslov inkom förvisso till Samhällsbyggnad Gävle 2012-06-28 men beviljades aldrig. Byggnaden revs alltså senare än nyssnämnda datum. Det är Gävle kommun som har rivit byggnaden och som äger fastigheten.

  Jävsnämnden beslutade 2017-05-22 att ta ut en byggsanktionsavgift om 8 512 kr av Gävle kommun samt att förelägga Gävle kommun att ansöka om rivningslov i efterhand för den aktuella byggnaden.

  Rivningslov beviljades i efterhand för den aktuella byggnaden 2017-09-25.

 •   9

  Andersberg 14:1 – Genomförande på bekostnad av den försumlige

 • Anmälan av delegationsärenden.

 •   11

  Politisk Organisation i Gävle kommun POG

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.