Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop och val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 • Från styrning och stöd föreligger månadsrapport april 2019.

  Bilagor

 • Ärendet gäller att vid etablering på platsen har det schaktats en yta som används som parkering/uppställningsplats som i detaljplanen dels är betecknad med planterat skyddsbälte men också allmän plats för park eller plantering. Åtgärden är vidtagen inom båda rubricerade fastigheterna.

  Nämnden utfärdad ett föreläggande 2019-11-19. Länsstyrelsen upphävde beslutet och återförvisade ärendet till nämnden för förnyad handläggning den 2019-03-22. Ärendet kan inte avslutas.

  För beslutets motivering se nämndsyttrande med diarienummer BMN-2013-997 daterat 2019-04-30 med tillhörande underlag. Nämnden ändrar dock beslutsmeningen till att omfatta ”iordninggjord” yta istället för ”hårdgjord” yta.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.